Hotărârea nr. 436/2015

Acordul Consiliului Local al Municipiului Braşov în vederea întocmirii documentaţiei de urbanism „Obţinere A.C. pentru extindere în apartamentele 1, 2, 3 cu clădire S+P+E+M” pentru imobilul situat în Braşov, Piaţa George Enescu nr. 16, deţinut de S.C. WAGNER GRUP S.R.L.

 

HOTĂRÂREA Nr.  436

din data de  31 august  2015

 

 

 

Privind: Acordul Consiliului Local al Municipiului Braşov în vederea întocmirii documentaţiei de urbanism „Obţinere A.C. pentru extindere în apartamentele 1, 2, 3 cu clădire S+P+E+M” pentru imobilul situat în Braşov, Piaţa George Enescu nr. 16, deţinut de S.C. WAGNER GRUP S.R.L.;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 august 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 62.293/2015, prin care se solicită acordul Consiliului Local al Municipiului Braşov pentru întocmirea documentaţiei de urbanism „Obţinere A.C. pentru extindere în apartamentele 1, 2, 3 cu clădire S+P+E+M” pentru imobilul situat în Braşov, Piaţa George Enescu nr. 16;

Având în vedere solicitarea înregistrată la Primăria Municipiului Braşov cu nr. 60573/2015, înaintată de S.C. WAGNER GRUP S.R.L., C.U. nr. 365/2014 prelungit până la data de 27.02.2016;

Ţinând cont de prevederile Codului Civil privind vecinătăţile, aprobat cu Legea nr. 287/2009 şi pus în aplicare cu Legea nr. 71/2011;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. b, c, alin. 4, lit. e, alin. 5, lit. c, art. 45, alin. 2, lit. e şi  art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Consiliul Local al Municipiului Braşov este de acord cu prevederile documentaţiei de urbanism pentru „Obţinere A.C. pentru extindere în apartamentele 1, 2, 3 cu clădire S+P+E+M” pentru imobilul situat în Braşov, Piaţa George Enescu nr. 16, identificat prin C.F. nr. 127137-C1-U1 Braşov, cad. 127137-C1-U1, CF 516 Braşov, cad. 9561-C1-U9, nr. top. (5604/1-5604/2-5603)/2, C.F. nr. 55630 Braşov, nr. top. (5604/1-5604/2-5603)/11, cad. 9561-C1-U19, C.F. nr. 127137-C1-U8 Braşov, cad. 9561-C1-U8, nr.top. (5604/1-5604/2-5603)/1, C.F. nr. 127137 Braşov, cad. 9561, nr. top. 5604/1-5604/2-5603, deţinut de S.C. WAGNER GRUP S.R.L., conform Certificatului de Urbanism nr. 365/2014 prelungit până la data de 27.02.2016.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.