Hotărârea nr. 434/2015

Acceptarea donaţiei nr. 300/2014 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum, donat de Rusu Mihaela, Şerban Gheorghe, Şerban Elena, Şerban Olivia - Maria, Răcheru Răzvan - George, Nică Dan, Nică Adriana, Iliescu Radu - Cătălin, Iliescu Izabella - Katalin, Ghiţă Dan - Dumitru, Ghiţă Maria - Marinela, Sandu Lucian - Ilie şi Sandu Rodica.

 

HOTĂRÂREA Nr.  434

din data de  31 august  2015

 

 

 

Privind: acceptarea donaţiei nr. 300/2014 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum, donat  de Rusu Mihaela, Şerban Gheorghe, Şerban Elena, Şerban Olivia - Maria, Răcheru Răzvan - George, Nică Dan, Nică Adriana, Iliescu Radu - Cătălin, Iliescu Izabella - Katalin, Ghiţă Dan - Dumitru, Ghiţă Maria - Marinela, Sandu Lucian - Ilie şi Sandu Rodica;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 august 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 64.156/2015, privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum;

Având în vedere art. 3, alin. 1 şi art. 7, lit. d din Legea privind bunurile proprietate publică                 nr. 213/1998;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. c, art. 115, alin. 1, lit. b şi art. 121, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se acceptă oferta de donaţie a d-nei Rusu Mihaela, d-lui Şerban Gheorghe,   d-nei Şerban Elena, d-nei Şerban Olivia - Maria, d-lui Răcheru Răzvan - George, d-lui Nică Dan, d-nei Nică Adriana, d-lui Iliescu Radu - Cătălin, d-nei Iliescu Izabella - Katalin, d-lui Ghiţă Dan - Dumitru, d-nei Ghiţă Maria - Marinela, d-lui Sandu Lucian - Ilie şi  d-nei Sandu Rodica, autentificată sub nr. 300 din 8 aprilie 2014, de Biroul Individual Notarial Dudiţă Elena - Flavia.

 

Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară, a terenului având categoria de folosinţă drum, înscris în C.F. nr. 113708 Braşov, nr. top. 10506/1/6, conform ofertei de donaţie nr. 300 din 8 aprilie 2014 a d-nei Rusu Mihaela, d-lui Şerban Gheorghe, d-nei Şerban Elena, d-nei Şerban Olivia - Maria, d-lui Răcheru Răzvan - George, d-lui Nică Dan, d-nei Nică Adriana, d-lui Iliescu Radu - Cătălin, d-nei Iliescu Izabella - Katalin, d-lui Ghiţă Dan - Dumitru, d-nei Ghiţă Maria - Marinela, d-lui Sandu Lucian - Ilie şi a d-nei Sandu Rodica autentificată de Biroul Individual Notarial Dudiţă Elena - Flavia.

 

Art. 3. Prezenta hotărâre va intra în vigoare la data radierii ipotecii din C.F. nr. 113708 Braşov, nr. top. 10506/1/6, înscrisă în favoarea Băncii Transilvania - Sucursala Braşov.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.