Hotărârea nr. 433/2015

Acceptarea donaţiei nr. 820/2013 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum, donat de Cioroianu Ilie - Marius şi Cioroianu Daniela.

 

HOTĂRÂREA Nr. 433

din data de  31 august  2015

 

 

 

Privind: acceptarea donaţiei nr. 820/2013 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum, donat de Cioroianu Ilie - Marius şi Cioroianu Daniela;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 august 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 62.534/2015, privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum;

Având în vedere art. 3, alin. 1 şi art. 7, lit. d din Legea privind bunurile proprietate publică  nr. 213/1998;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. c, art. 115, alin. 1 lit. b şi art. 121, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se acceptă oferta de donaţie a d-lui Cioroianu Ilie - Marius şi a d-nei Cioroianu Daniela, autentificată sub nr. 820 din 22 mai 2013, de Biroul Notarilor Publici Asociaţi Sârbu Victor şi Sârbu Adrian Ioan.

 

Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară, a terenului având categoria de folosinţă drum, înscris în C.F.     nr. 124519 Braşov, nr. cadastral 124519, conform ofertei de donaţie nr. 820 din 22 mai 2013, a  d-lui Cioroianu Ilie - Marius şi a d-nei Cioroianu Daniela, autentificată de Biroul Notarilor Publici Asociaţi Sârbu Victor şi Sârbu Adrian Ioan.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.