Hotărârea nr. 432/2015

Acceptarea donaţiei nr. 2056/2015 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum, donat de Bontă Emil şi Bontă Liliana.

 

HOTĂRÂREA Nr.  432

din data de  31 august  2015

 

 

 

Privind: acceptarea donaţiei nr. 2056/2015 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum, donat de Bontă Emil şi Bontă Liliana;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 august 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 61.326/2015, privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum;

Având în vedere art. 3, alin. 1 şi art. 7, lit. d din Legea privind bunurile proprietate publică   nr. 213/1998;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. c, art. 115, alin. 1 lit. b şi art. 121, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se acceptă oferta de donaţie a d-lui Bontă Emil şi a d-nei Bontă Liliana, autentificată sub nr. 2056 din 29 iulie 2015, de Biroul Individual Notarial Ionaş Alexandru Mihai.

 

 

Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară, a terenului având categoria de folosinţă drum, înscris în C.F.     nr. 125505 Braşov, nr. cadastral. 125505, conform ofertei de donaţie nr. 2056 din 29 iulie 2015, a d-lui Bontă Emil şi d-nei Bontă Liliana, autentificată de Biroul Individual Notarial Ionaş Alexandru Mihai.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.