Hotărârea nr. 431/2015

Acceptarea donaţiei nr. 1735/2015 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum, donat de Demeter Alexandru şi Demeter Margit.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  431

din data de  31 august  2015

 

 

 

Privind: acceptarea donaţiei nr. 1735/2015 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum, donat de Demeter Alexandru şi Demeter Margit;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 august 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 61.413/2015, privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum;

Având în vedere art. 3, alin. 1 şi art. 7, lit. d din Legea privind bunurile proprietate publică  nr. 213/1998;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. c, art. 115, alin. 1 lit. b şi art. 121, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se acceptă oferta de donaţie a d-lui Demeter Alexandru şi a d-nei Demeter Margit, autentificată sub nr. 1735 din 28 iulie 2015, de Societatea Profesională Notarială Drăguşin Emil şi Roşu Ramona - Elena.

 

 

Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară, a terenului având categoria de folosinţă drum, înscris în C.F.    nr. 108010 Braşov, nr. cadastral. 108010, conform ofertei de donaţie nr. 1735 din 28 iulie 2015, a d-lui Demeter Alexandru şi a d-nei Demeter Margit, autentificată de Societatea Profesională Notarială Drăguşin Emil şi Roşu Ramona - Elena.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.