Hotărârea nr. 43/2015

Însuşirea Raportului de activitate al Direcţiei de Servicii Sociale pe anul 2014.

HOTĂRÂREA Nr. 43

din data de  9  februarie  2015

 

 

 

Privind: însuşirea Raportului de activitate al Direcţiei de Servicii Sociale pe anul 2014;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 9 februarie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, înregistrate cu nr. 9.145/2015, prin care s-a propus însuşirea Raportului de activitate al Direcţiei de Servicii Sociale pe anul 2014;

Având în vedere prevederile art. 5, alin. 3 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare; H.C.L. nr. 71/2003 privind înfiinţarea şi organizarea Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, H.C.L. nr. 94 din 29.03.2013 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, republicată; H.C.L. nr. 95/2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, republicată; H.C.L. nr. 429/2004 privind reorganizarea Centrului de îngrijire şi asistenţă Braşov; H.C.L. nr. 573/2005 privind  transformarea Serviciului Pentru Persoane Fără Adăpost din cadrul Direcţiei de Servicii Sociale în Centrul pentru Persoane Fără Adăpost, serviciu public cu personalitate juridică în subordinea Direcţiei de Servicii Sociale Braşov;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 6, lit. a, pct. 2 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se însuşeşte Raportul de activitate al Direcţiei de Servicii Sociale pe anul 2014, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia de Servicii Sociale Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.