Hotărârea nr. 429/2015

Prelungire perioadă de valabilitate documentaţie „P.U.D. - Construire hotel, corelare accese carosabile, B-dul 15 Noiembrie f.n. Braşov” - aprobată prin H.C.L. nr. 441/2013, având ca iniţiator/beneficiar Epure Sorin.

 

HOTĂRÂREA Nr.  429

din data de  31 august  2015

 

 

 

Privind: prelungire perioadă de valabilitate documentaţie „P.U.D. - Construire  hotel, corelare accese carosabile, B-dul 15 Noiembrie f.n. Braşov” - aprobată prin H.C.L. nr. 441/2013, având ca iniţiator/beneficiar Epure Sorin;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 august 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 64.067/2015, prin care s-a propus analizarea în vederea aprobării prelungirii valabilităţii documentaţiei “P.U.D. - Construire hotel, corelare accese carosabile, B-dul 15 Noiembrie f.n. Braşov” - aprobată prin H.C.L. nr. 441/2013, având ca iniţiator/beneficiar Epure Sorin;

Având în vedere prevederile art. 25, alin. 1, art. 45, lit. c, art. 48, art. 50, art. 56, alin. 4 şi  alin. 5 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată;

Văzând şi adresa nr. 65002/16DT din 31.05.2012 a Guvernului României - Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului;

Luând în considerare Hotărârea nr. 59/2015 a Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului şi urbanism prin care s-a avizat prelungirea termenului de valabilitate a documentaţiei de urbanism “P.U.D. - Construire hotel, corelare accese carosabile, B-dul 15 Noiembrie f.n. Braşov”;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 2, 3 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. c, art. 45, alin. 2, lit. e şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

Art. 1. Se aprobă prelungirea cu 2 ani a valabilităţii documentaţiei “P.U.D. - Construire hotel, corelare accese carosabile, B-dul 15 Noiembrie f.n. Braşov” - aprobată prin H.C.L. nr. 441/2013, având ca iniţiator/beneficiar Epure Sorin.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.