Hotărârea nr. 426/2015

Documentaţia de urbanism “P.U.Z. - str. Narciselor, zona Timiş - Triaj - Construire sediu de firmă, prestări servicii cu depozitare şi producţie, dotări sportive”, având ca iniţiatori/beneficiari pe Nagy Vilmoş, Nagy Magda şi Stavar Eugen, Stavăr Angela.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  426

din data de  31 august  2015

 

 

 

Privind: documentaţia de urbanism “P.U.Z. - str. Narciselor, zona Timiş - Triaj - Construire sediu de firmă, prestări servicii cu depozitare şi producţie, dotări  sportive”, având ca iniţiatori/beneficiari pe Nagy Vilmoş, Nagy Magda şi  Stavar Eugen, Stavăr Angela;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 august 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 63.519/2015, prin care s-a propus analizarea şi aprobarea documentaţiei de urbanism “P.U.Z. - str. Narciselor, zona Timiş-Triaj - Construire sediu de firmă, prestări servicii cu depozitare şi producţie, dotări sportive”, având ca iniţiatori/beneficiari pe Nagy Vilmoş, Nagy Magda şi Stavar Eugen, Stavăr Angela;

Luând în considerare Hotărârea nr. 61/2015 a Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului şi urbanism prin care s-a avizat documentaţia de urbanism “P.U.Z. - str. Narciselor, zona Timiş-Triaj - Construire sediu de firmă, prestări servicii cu depozitare şi producţie, dotări sportive”;

Văzând Raportul întocmit de Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane, privind parcurgerea procedurii de informare şi consultare a publicului, privind fundamentarea documentaţiei de urbanism “P.U.Z. - str. Narciselor, zona Timiş - Triaj - Construire sediu de firmă, prestări servicii cu depozitare şi producţie, dotări sportive”;

Având în vedere prevederile art. 25, alin. 1, art. 45, lit. c, art. 48, art. 50 şi art. 56, alin. 1 şi alin. 4 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. c, art. 45, alin. 2, lit. e şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă documentaţia de urbanism “P.U.Z. - str. Narciselor, zona Timiş - Triaj - Construire sediu de firmă, prestări servicii cu depozitare şi producţie, dotări sportive”, având ca iniţiatori/beneficiari pe Nagy Vilmoş, Nagy Magda şi Stavar Eugen, Stavăr Angela, întocmită de către S.C. Agenţia Sârbu S.R.L.

 

Art. 2. Perioada de valabilitate a documentaţiei P.U.D. este de 5 ani de la data aprobării.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.