Hotărârea nr. 425/2015

Documentaţia “Modificare parţială P.U.Z. - Cartier locuinţe colective zona Timiş - Triaj”, aprobat cu H.C.L. nr. 979/2008, modificat prin H.C.L. nr. 574/2012, în Braşov, str. Hărmanului f.n., iniţiator pe S.C. Ringhiopol S.R.L.

 

HOTĂRÂREA Nr.  425

din data de  31 august  2015

 

 

 

Privind: documentaţia “Modificare parţială P.U.Z. - Cartier locuinţe colective zona Timiş - Triaj”, aprobat cu H.C.L. nr. 979/2008, modificat prin H.C.L. nr. 574/2012, în Braşov, str. Hărmanului f.n., iniţiator pe S.C. Ringhiopol  S.R.L.;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 august 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 63.526/2015, prin care s-a propus aprobarea documentaţiei “Modificare parţială P.U.Z. – Cartier locuinţe colective zona Timiş - Triaj”, aprobată prin H.C.L. nr. 979/2008, modificată prin H.C.L. nr. 574/2012, în Braşov, str. Hărmanului f.n., iniţiator S.C. Ringhiopol S.R.L.;

Luând în considerare Hotărârea nr. 67 din 11.08.2015 a Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului şi urbanism prin care s-a avizat documentaţia;

Văzând Raportul nr. 39867/2015 întocmit de Direcţia Arhitect Şef, privind parcurgerea procedurii de informare şi consultare a publicului, privind fundamentarea documentaţiei de urbanism “Modificare parţială P.U.Z. - Cartier locuinţe colective zona Timiş - Triaj, aprobată prin H.C.L. nr. 979/2008, modificată prin H.C.L. nr. 574/2012, în Braşov, str. Hărmanului f.n.;

Având în vedere prevederile art. 25, alin. 1, art. 45. lit. c, art. 48, art. 50 şi art. 56, alin. 1 şi alin. 4 din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. c, art. 45, alin. 2, lit. e şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă documentaţia “Modificare parţială P.U.Z. - Cartier locuinţe colective zona Timiş – Triaj”, aprobată prin H.C.L. nr. 979/2008, modificată prin H.C.L. nr. 574/2012, în Braşov, str. Hărmanului f.n., având ca iniţiator pe S.C. Ringhiopol S.R.L., întocmită de către S.C. Proarh S.R.L.

 

 

Art. 2. Perioada de valabilitate a documentaţiei P.U.Z. este de 5 ani de la data aprobării.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.