Hotărârea nr. 424/2015

Documentaţia “Modificare tramă stradală P.U.Z. - str. După Inişte” aprobat cu H.C.L. nr. 528/2010, în Braşov, str. După Inişte nr. 63, având ca iniţiator pe D-na Halmagyi Ildiko - Timea.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  424

din data de  31 august  2015

 

 

 

Privind: documentaţia “Modificare tramă stradală P.U.Z. - str. După Inişte” aprobat cu H.C.L. nr. 528/2010, în Braşov, str. După Inişte nr. 63, având ca iniţiator pe D-na Halmagyi Ildiko - Timea;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 august 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 63.510/2015, prin care s-a propus avizarea documentaţiei “Modificare tramă stradală P.U.Z. - str. După Inişte” aprobată cu H.C.L. nr. 528/2010, având ca iniţiator pe D-na Halmagyi Ildiko - Timea;

Luând în considerare Hotărârea nr. 69 din 11.08.2015 a Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului şi urbanism prin care s-a avizat documentaţia;

Văzând Raportul nr. 59246/2015 întocmit de Direcţia Arhitect Şef privind parcurgerea procedurii de informare şi consultare a publicului, privind fundamentarea documentaţiei de urbanism “Modificare tramă stradală P.U.Z. - str. După Inişte” aprobată cu H.C.L. nr. 528/2010, în Braşov, str. După Inişte nr. 63;

Având în vedere prevederile art. 25, alin. 1, art. 45, lit. c, art. 48, art. 50 şi art. 56, alin. 1 şi alin. 4 din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. c, art. 45, alin. 2, lit. e şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

Art. 1. Se avizează documentaţia “Modificare tramă stradală P.U.Z. - str. După Inişte” aprobat cu H.C.L. nr. 528/2010, în Braşov, str. După Inişte nr. 63, având ca iniţiator pe D-na Halmagyi Ildiko - Timea, întocmită de către S.C. L’Image S.R.L.

 

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.