Hotărârea nr. 423/2015

Abrogarea H.C.L nr. 314 din 31.05.2010 şi a H.C.L. nr. 315 din 31.05.2010.

 

HOTĂRÂREA Nr. 423

din data de  31 august  2015

 

 

 

Privind: abrogarea H.C.L nr. 314 din 31.05.2010 şi a H.C.L. nr. 315 din 31.05.2010;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 august 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajare Drumuri Publice şi Siguranţa Circulaţiei din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrate cu nr. 64.010/2015, prin care se propune aprobarea proiectului de hotărâre având ca obiect abrogarea H.C.L nr. 314 din 31.05.2010 prin care s-a aprobat „Regulamentul privind organizarea şi efectuarea activităţilor de ridicare, transport şi depozitare a vehiculelor staţionate neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice din Municipiul Braşov" şi a H.C.L nr. 315 din 31.05.2010 prin care s-a aprobat „Darea în administrare către Regia Autonomă de Transport Braşov a activităţii de ridicare, transport şi depozitare a vehiculelor staţionate neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice din Municipiul Braşov”;

Având în vedere Decizia nr. 9 din 25.05.2015 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie prin care a fost admis recursul în interesul legii formulat de Avocatul Poporului şi a stabilit că procedura de aplicare a măsurii tehnico-administrative constând în ridicarea vehiculelor staţionate/oprite neregulamentar pe partea carosabilă, prevăzută de art. 64 şi art. 97, alin. (1) lit. d) şi alin. (6) din O.U.G. nr. 195/2002 nu poate fi reglementată prin hotărâri ale consiliilor locale;

Luând în considerare punctul de vedere exprimat de către Direcţia Juridică şi de Administraţie Publică Locală din cadrul Primăriei Municipiului Braşov înregistrat sub nr. 59.055 din 10.08.2015, punctul de vedere al Poliţiei Locale Braşov înregistrat sub nr. 12.504 din 11.08.2015 precum şi adresa nr. 8529 din 06.08.2015 a Regiei Autonome de Transport Braşov;

Făcând şi aplicaţiunea prevederilor O.U.G nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii cadru nr. 195/2006 a descentralizării şi a art. 517, alin. (4) din Codul de procedură civilă;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. c, d, alin. 5, lit. a, alin. 6, lit. a, pct. 14, art. 45, alin. 3 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 314 din 31.05.2010 prin care s-a aprobat „Regulamentul privind organizarea şi efectuarea activităţilor de ridicare, transport şi depozitare a vehiculelor staţionate neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice din Municipiul Braşov" şi a Hotărârii Consiliului Local nr. 315 din 31.05.2010 prin care s-a aprobat „Darea în administrare către Regia Autonomă de Transport Braşov a activităţii de ridicare, transport şi depozitare a vehiculelor staţionate neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice din Municipiul Braşov”.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.