Hotărârea nr. 422/2015

Aprobarea eliberării autorizaţiei de operare pentru prestarea serviciilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în Municipiul Braşov, concesionarului S.C. CORAL IMPEX S.R.L. Ploieşti pe perioada de derulare a contractului de delegare a gestiunii prin concesiune nr. 87 din 18.05.2015.

 

HOTĂRÂREA Nr. 422

din data de  31 august  2015

 

 

 

Privind: aprobarea eliberării autorizaţiei de operare pentru prestarea serviciilor de  deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în Municipiul Braşov, concesionarului S.C. CORAL IMPEX S.R.L. Ploieşti pe perioada de derulare a contractului de delegare a gestiunii prin concesiune nr. 87 din 18.05.2015;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 august 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajare Zone de Agrement din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrate cu nr. 65.377 din 26.08.2015, prin care s-a propus aprobarea eliberării autorizaţiei de operare pentru prestarea serviciilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în Municipiul Braşov, concesionarului S.C. CORAL IMPEX S.R.L. Ploieşti pe perioada de derulare a contractului de delegare a gestiunii prin concesiune  nr. 87 din 18.05.2015;

Având în vedere prevederile Legii nr. 51 /2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi cele ale Ordinului nr. 82 din 09.03.2015 privind aprobarea Regulamentului - cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor emis de A.N.R.S.C.;

Având în vedere prevederile contractului nr. 87 din 18.05.2015 de delegare a gestiunii serviciilor de deratizare, dezinfecţie, dezinsecţie şi tratamente fitosanitare prin concesiune în Municipiul Braşov;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 9, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă eliberarea autorizaţiei de operare pentru prestarea în exclusivitate pentru toţi utilizatorii pentru care are hotărâre de dare în administrare, a serviciilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în Municipiul Braşov, concesionarului S.C. CORAL IMPEX S.R.L. Ploieşti pe perioada de derulare a contractului de delegare a gestiunii prin concesiune nr. 87 din 18.05.2015.

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.