Hotărârea nr. 421/2015

Aprobarea modificării şi completării H.C.L nr. 208/2013 prin care a fost aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciilor de deratizare, dezinsecţie,dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în Municipiul Braşov şi a indicatorilor de performanţă.

 

                                            HOTĂRÂREA Nr.  421

din data de  31 august  2015

 

 

 

Privind: aprobarea modificării şi completării H.C.L nr. 208/2013 prin care a fost aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciilor de deratizare, dezinsecţie,dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în Municipiul Braşov şi a indicatorilor de performanţă;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 august 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajare Zone de Agrement din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrate cu nr. 65.207 din 25.08.2015, prin care s-a propus aprobarea modificării şi completării H.C.L. nr. 208/2013, prin care a fost aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în Municipiul Braşov şi a indicatorilor de performanţă;

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 6, lit. h din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând şi prevederile art. 2 şi art. 129 din Regulamentul-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor aprobat prin Ordinul nr. 82/2015 al Autorităţii Naţionale de Reglementare a Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 9, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea şi completarea Hotărârea Consiliului Local nr. 208 din 31 mai 2013, prin care a fost aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în Municipiul Braşov, precum şi a indicatorilor de performanţă, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

 

A. Se aprobă completarea art. 3, din Regulament, cu încă două noi noţiuni, după cum urmează:

- vector - organism (insectă, rozătoare) care răspândeşte un parazit, un virus sau germeni patogeni de la un animal la altul, de la om la om ori de la animale la om.

- deşeu cu regim special - deşeu ale cărui manipulare, colectare, transport şi depozitare se supun unui regim reglementat prin acte normative în vederea evitării efectelor negative asupra sănătăţii oamenilor, bunurilor şi asupra mediului înconjurător;

 

B. Se aprobă completarea art. 7 din Regulament, cu un nou alin 4) care va avea următorul conţinut:

(4) Operatorul serviciului de salubrizare este obligat să asigure continuitatea serviciului conform programului aprobat de autorităţile administraţiei publice locale, cu excepţia cazurilor de forţă majoră menţionate în contractul de delegare sau în hotărârea de dare în administrare a serviciului.

 

 

 

 

 

   // 

 

 

-  02  -

 

 

C. Se aprobă modificarea art. 13, alin 2 din Regulament, care va avea următorul conţinut:

,,Art. 13. (2) Autorităţile administraţiei publice locale, instituţiile publice, operatorii economici, cetăţenii cu gospodării individuale şi asociaţiile de proprietari/locatari au obligaţia de a asigura executarea tratamentelor pentru combaterea artropodelor şi rozătoarelor purtătoare de maladii transmisibile şi/sau generatoare de disconfort din spaţiile pe care le deţin cu orice titlu, la frecvenţa prevăzută la art. 14, alin. 3 şi art. 15, alin 8, concomitent cu acţiunile întreprinse de autoritatea administraţiei publice locale pe domeniul public şi privat al municipiului Braşov.

 (a) În vederea realizării unor tratamente eficiente de dezinsecţie şi deratizare, operatorul împreună cu autoritatea administraţiei publice locale de la nivelul unităţii administrativ-teritoriale întocmesc, anual, un program unitar de acţiune de combatere a vectorilor, care va cuprinde:

         1) tipul de vectori supuşi tratamentului;

         2) perioadele de execuţie;

         3) obiectivele la care se aplică tratamentele.

(b) Perioada de execuţie a tratamentelor se decalează de comun acord cu autoritatea administraţiei publice locale, în cazul în care se înregistrează condiţii meteo nefavorabile.

(c) Obiectivele din programul unitar de acţiune la care se aplică tratamentele sunt:

         1) spaţiile deschise din domeniul public şi privat al localităţii;

         2) spaţiile deschise ale persoanelor fizice şi juridice;

         3) spaţiile comune închise ale clădirilor persoanelor fizice şi persoanelor juridice (casa scării, subsol şi alte asemenea);

         4) căminele şi canalele aferente reţelelor tehnico-edilitare.

(d) Toate persoanele fizice şi juridice din unitatea administrativ-teritorială au obligaţia să asigure, în perioada de execuţie a tratamentelor, accesul la obiectivele din programul unitar de acţiune aflate în administrarea/proprietatea acestora.

(e) Plata operaţiunilor de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare, care fac obiectul contractului de delegare a gestiunii prin concesiune şi care sunt prevăzute în programul unitar de acţiune, se face în baza documentelor de lucru confirmate de către:

1) reprezentanţii autorităţii administraţiei publice locale pentru spaţiile deschise din domeniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale;

2) persoanele fizice, reprezentanţii persoanelor juridice sau reprezentanţii asociaţii de proprietari/locatari, după caz, pentru spaţiile deschise din proprietatea acestora, în cazul executării tratamentelor de dezinsecţie cu aparate portabile, precum şi pentru tratamentele de deratizare;

3) reprezentanţii desemnaţi ai serviciului de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Braşov, împreună cu reprezentanţi ai instituţiilor publice, serviciilor sau direcţiilor din subordinea Consiliului Local al Municipiului Braşov pentru spaţiile comune închise ale clădirilor acestora;

4) persoanele fizice, reprezentanţii persoanelor juridice sau reprezentanţii asociaţiilor de proprietari/locatari, pentru spaţiile comune închise ale clădirilor acestora; în cazul declarării unor focare şi când nu este posibilă prezenţa unui reprezentant al asociaţiei de proprietari, documentul de lucru se confirmă de către reprezentantul autorităţii administraţiei publice locale;

5) reprezentanţii administratorilor reţelelor tehnico-edilitare pentru căminele şi canalele aferente reţelelor; în cazul depistării unor focare, autoritatea administraţiei publice locale are obligaţia să solicite prezenţa reprezentanţilor respectivi în vederea asigurării accesului la obiectivele supuse tratamentului.

(f) Finanţarea şi decontarea cheltuielilor cu tratamentele executate la obiectivele din programul unitar de acţiune se asigură de către autoritatea administraţiei publice locale în baza documentelor de lucru prevăzute la lit. e), alin. 1) şi 3);

(g) Contravaloarea tratamentelor corespunzătoare obiectivelor din programul unitar de acţiune şi confirmate de persoanele fizice sau persoanele juridice, prin documentele de lucru prevăzute la lit. e), alin. 2), 4) şi 5) se suportă de aceste persoane sau de către autoritatea administraţiei publice locale în baza hotărârii de aprobare a unor taxe stabilite în acest sens, adoptate de consiliul local.

(h) Contravaloarea tratamentelor executate în alte spaţii închise ale clădirilor persoanelor fizice sau juridice, ale clădirilor instituţiilor publice, altele decât cele din subordinea autorităţii administraţiei publice locale, precum şi orice alte tratamente suplimentare ori împotriva altor vectori şi agenţi patogeni faţă de cele/cei prevăzuţi în programul unitar de acţiune se facturează de operator în baza documentelor de lucru confirmate de beneficiari şi se suportă de către aceştia”.

 

 

   // 

 

 

-  03  -

 

 

D. Se aprobă modificarea art. 14, alin. 3, din Regulament, care va avea următorul conţinut:

,,Art. 14. alin. 3 Frecvenţa serviciilor de deratizare chimică se efectuează astfel:

- pe suprafeţele terenurilor şi clădirilor aparţinând instituţiilor publice aflate pe raza unităţii administrativ teritoriale a municipiului Braşov, părţi comune ale clădirilor tip condominii (casa scării, poduri şi subsoluri), gospodării individuale (case - spatii deschise), pentru operatorii economici cu profil nealimentar şi asociaţiile de proprietari/locatari, cel putin odată pe semestru şi ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar;

- pentru operatorii economici cu profil alimentar, cel puţin o dată pe trimestru şi ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar

- pentru spaţiile deschise din domeniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale în conformitate cu programul unitar de acţiune, dar nu mai puţin de 3 tratamente pe an

- pentru persoanele fizice, la solicitarea acestora sau ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar.

 

E. Se aprobă modificarea art. 14, alin. 4, pct 11 din Regulament, care va avea următorul conţinut:

,,Art. 14. alin. 4, 11. Locurile în care sunt identificate focare de infestare sau condiţii de dezvoltare a rozătoarelor în spaţiile interioare sau exterioare ale persoanelor fizice ori juridice, care pun în pericol sănătatea oamenilor şi a animalelor, inclusiv în zonele demolate şi/sau nelocuite”.

 

F. Se aprobă modificarea art. 15, alin. 7 din Regulament, în sensul înlocuirii Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 539/1997 cu Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 119/2014.

 

G. Se aprobă modificarea art. 15, alin. 8, lit. d) din Regulament, care va avea următorul conţinut:

„Art. 15, alin. 8 Frecvenţa serviciilor de dezinsectie se va executa, astfel:

d) lunar, în sezonul cald pentru spaţiile deschise prevăzute în programul unitar de acţiune, în spaţiile special amenajate pentru colectarea deşeurilor menajere, depozitele de deşeuri municipale şi cele asimilate acestora,  de pe raza municipiului si se vor efectua utilizând echipamentele de tratare la sol, cu ceaţă rece sau caldă, solicitate în documentaţia de atribuire a contractului,,

 

H. Se aprobă modificarea şi completarea art. 15, alin. 10 din Regulament, care va avea următorul conţinut:

,,Art. 15, alin. 10 Activitatea de dezinsecţie chimică se efectuează în:

1. Clădiri şi terenuri care aparţin domeniului public şi privat al municipiului;

2. Clădiri şi terenuri ale operatorilor economici, unităţi de alimentaţie publică- cantine, restaurante, hoteluri, moteluri, suprafeţe comerciale şi cele asimilate acestora, clădirile administrate de autorităţile publice locale, judeţene sau guvernamentale, clădiri de birouri, sedii, unităţi de producţie şi desfacere aparţinând agenţilor economici, clădiri ale persoanelor fizice, inclusiv apartamente din imobile de tip condominiu situate pe raza Municipiului Braşov;

3. Unităţile de învăţământ, sanitare şi cele de cultură şi orice alte imobile cu destinaţii similare.

4. Părţi comune închise din clădirile de tip condominiu (casa scării, subsol şi alte asemenea) ale persoanelor fizice şi juridice, inclusiv asociaţii de proprietari/locatari şi orice alte imobile cu destinaţii similare;

5. Gospodării individuale (case - spaţii deschise);, spaţiile deschise din proprietatea privată a persoanelor fizice şi juridice: terenuri ale operatorilor economici, terenuri ale persoanelor fizice şi asociaţiilor de proprietari/locatari, terenuri ale instituţiilor publice,

6. Cămine aferente reţelelor de alimentare cu apă, canalizare, termoficare ; căminele şi canalele aferente reţelelor edilitare: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie termică, telefonie, reţele subterane de fibră optică şi alte asemenea

7. Spaţiile deschise din domeniul public şi privat ale municipiului parcuri, spaţii verzi, cimitire, maluri de lac, străzi, aliniamente stradale, trotuare, suprafeţe carosabile, oboare, bâlciuri, târguri, pieţe publice terenuri ale instituţiilor publice din subordine, şi alte suprafeţe cu destinaţii similare;

 

 

 

   // 

-  04  -

 

8. Zone demolate şi neconstruite.

9. Spaţiile special amenajate pentru colectarea deşeurilor menajere;

10. Depozitele de deşeuri municipale, depozite de deşeuri municipale, staţii de compostare a deşeurilor biodegradabile, staţii de transfer, staţii de sortare şi alte instalaţii de tratare/eliminare a deşeurilor

11. Alte obiective identificate ca reprezentând focare de infestare şi care pot pune în pericol sănătatea oamenilor şi a animalelor.,,

 

I. Se aprobă modificarea şi completarea art. 16, alin. 3, pct. 5, din Regulament, care va avea următorul conţinut:

„5. Spaţiile special amenajate pentru colectarea deşeurilor menajere, încăperile din cadrul condominiilor prevăzute cu tobogan, destinate colectării deşeurilor municipale”.

 

J. Se aprobă modificarea şi completarea art. 16, alin. 3, pct. 6, din Regulament, care va avea următorul conţinut:

„6. Depozitele de deşeuri municipale, staţii de compostare deşeuri biodegradabile, staţii de transfer, staţii de sortare şi alte instalaţii de tratare/eliminare a deşeurilor.”

 

K. Se aprobă modificarea art.18 din Regulament, care va avea următorul conţinut:

„Art 18. Toate produsele folosite pentru efectuarea operaţiunilor de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie vor fi avizate de către Comisia Naţională pentru Produse Biocide.”

 

L. Se aprobă modificarea şi completarea art. 19, alin. (1) din Regulament, care va avea următorul conţinut:

„Art. 19. (1) Persoanele fizice sau juridice deţinătoare de clădiri şi terenuri, indiferent de destinaţie, curţi şi/sau terenuri virane sau amenajate, unităţile de administrare a domeniului public, serviciile sau direcţiile din subordinea Consiliului Local al Municipiului Braşov, ocoalele silvice, instituţiile publice, sunt obligate să efectueze serviciile de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie în condiţiile prevăzute în prezentul regulament şi în conformitate cu programul unitar anual care va fi adus la cunoştinţa publicului prin mass-media, numai cu operatorul căruia i-a fost delegată gestiunea serviciului, la tarifele şi în condiţiile contractului aprobate de către Consiliul Local al Municipiului Braşov.”

 

M. Se aprobă modificarea art. 20, lit. a) şi b) din Regulament, în sensul înlocuirii termenului de ,,cinci zile,, cu termenul de ,,şapte zile,,.

 

N. Se aprobă completarea art. 20 din Regulament, cu 3 (trei) noi aliniate numerotate cu literele c), d), şi e), care vor avea următorul conţinut:

,,c) să stabilească, de comun acord cu persoanele fizice sau juridice, data şi ora începerii tratamentelor de dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare în spaţiile închise şi pe suprafeţele deţinute de acestea şi să comunice acestora gradul de toxicitate a substanţelor utilizate şi măsurile de protecţie ce trebuie luate;

d) înainte de începerea operaţiunii de deratizare, dezinfecţie sau deratizare în spaţiile închise ale operatorilor economici, instituţiilor publice, persoanelor fizice şi asociaţiilor de proprietari/locatari, să informeze beneficiarul cu privire la substanţele utilizate şi măsurile de protecţie ce trebuie luate şi să stabilească, de comun acord cu acesta, data şi intervalul orar de efectuare a tratamentelor;

e) să solicite la terminarea operaţiunii confirmarea efectuării tratamentelor, prin încheierea unui document de lucru.”

 

O. Se aprobă modificarea art. 24, lit. e) din Regulament, care va avea următorul conţinut:

,,e) să suspende sau să limiteze prestarea serviciului, fără plata vreunei penalizări, cu un preaviz de 5 zile lucrătoare, dacă sumele datorate nu au fost achitate în termen de 45 de zile de la emiterea facturii,,

 

P. Se aprobă modificarea art. 25, lit. k) din Regulament, care va avea următorul conţinut:

,,k) să asigure desfăşurarea corespunzătoare a programelor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare, conform programului unitar de acţiune aprobat de autoritatea administraţiei publice locale.”

 

   // 

 

-  05  -

 

R. Se aprobă completarea art. 27 din Regulament, în sensul introducerii a două noi aliniate numerotate cu alin. 1 şi alin 2, care vor avea următorul conţinut, urmând ca art. 27 astfel cum este în Regulamentul nemodificat, să fie numerotat ca aliniatul 3:

,,Art. 27. (1) Au calitatea de utilizatori beneficiarii individuali sau colectivi, direcţi ori indirecţi ai serviciului de salubrizare.

 (2) Dreptul, fără discriminare, de acces la serviciul de salubrizare, de utilizare a acestuia, precum şi la informaţiile publice este garantat tuturor utilizatorilor.”

 

S. Se aprobă completarea art. 27, alin. (3), lit. g) din Regulament, cu un nou punct g) care va avea următorul conţinut:

,,g) să aplice măsuri privind deratizarea şi dezinsecţia, stabilite de autoritatea locală prin programul unitar de acţiune concomitent cu perioadele stabilite de aceasta, pentru fiecare tip de activitate în parte.,,

 

T. Se aprobă modificarea art. 30 din Regulament, care va avea următorul conţinut:

,,Art. 30. Pentru serviciul de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare măsurarea cantităţilor se face în funcţie de suprafaţă şi de doza şi/sau reţeta substanţelor care se vor utiliza pe unitatea de suprafaţă sau de volum, recomandate de producător.”

 

Art. 2. Celelalte prevederi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în Municipiul Braşov, aprobat prin H.C.L. nr. 208 din 31 mai 2013, rămân neschimbate.

 

Art. 3. Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în Municipiul Braşov, aprobat prin H.C.L. nr. 208 din 31 mai 2013, astfel completat şi modificat, va fi republicat, dându-se articolelor o nouă numerotare.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov şi Poliţia Locală a Municipiului Braşov, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 208  din data de  31  mai  2013

Republicată conform H.C.L. nr.  421  din data de 31 august 2015

 

 

 

 

Privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în Municipiul Braşov şi a indicatorilor de performanţă;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 mai 2013;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajare Zone de Agrement din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrate cu nr. 36.783/2013, prin care s-a propus aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în Municipiul Braşov şi a indicatorilor de performanţă;

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006, a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 6, lit. h din Legea nr. 101/2006, a serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând şi prevederile art. 117, 118, 119 şi 120 din Regulamentul-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor aprobat prin Ordinul nr. 110/2007 al Autorităţii Naţionale de Reglementare a Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 9 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în Municipiul Braşov, precum şi a indicatorilor de performanţă, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi Poliţia Locală Braşov, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.