Hotărârea nr. 42/2015

Modificarea H.C.L. nr. 642/2014 privind aprobarea nivelului maxim al cotului serviciilor sociale furnizate de Centrul de îngrijire temporară de tip Respiro, pentru anul 2015.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 42

din data de  9  februarie  2015

 

 

Privind: modificarea H.C.L. nr. 642/2014 privind aprobarea nivelului maxim al costului serviciilor sociale furnizate de Centrul de îngrijire temporară de tip Respiro,  pentru anul 2015;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 9 februarie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, înregistrate cu nr. 9.152/2015, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 642/2014, privind aprobarea nivelului maxim al costului serviciilor sociale acordate în cadrul Centrului de îngrijire temporară de tip Respiro, pentru anul 2015;

Având în vedere H.C.L. nr. 407/2013 privind înfiinţarea “Centrului de îngrijire temporară de tip Respiro” în structura Direcţiei de Servicii Sociale Braşov; H.G. nr. 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile şi unităţile publice şi private de asistenţă socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilităţi şi persoanelor vârstnice, H.C.L nr. 534/2013, privind aprobarea Regulamentului de acordare a serviciilor socio-medicale furnizate în cadrul Centrului de îngrijire temporară de tip Respiro, republicată, Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale; Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată; Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; H.G. nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale; Ordinul nr. 467/2009 privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere în centrele rezidenţiale pentru persoane cu handicap, precum şi a nivelului contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centre, sau de susţinătorii acestora; O.U.G. nr. 70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar şi sistemului public de asistenţă socială în anul 2015; H.G. nr. 1091/2014 privind stabilirea nivelului salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 2 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 642 din 18 decembrie 2014, care va avea următorul cuprins:

”Se aprobă nivelul maxim al costului serviciilor sociale acordate în cadrul Centrului de îngrijire temporară de tip Respiro, pentru anul 2015, la suma de 20.360 lei/beneficiar/an“.

 

Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 642 din 18 decembrie 2014, astfel modificată, va fi republicată.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia de Servicii Sociale Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 642  din data de  18 decembrie 2014

Republicată conform H.C.L. nr.  42 din data de 9  februarie  2015

 

 

 

Privind: aprobarea nivelului maxim al costului serviciilor sociale furnizate de  Centrul de îngrijire temporară de tip Respiro, pentru anul 2015;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 18 decembrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, înregistrate cu nr. 105.734/2014, prin care se propune aprobarea nivelului maxim al costului serviciilor sociale acordate în cadrul Centrului de îngrijire temporară de tip Respiro, pentru anul 2015;

Având în vedere H.C.L. nr. 407/2013 privind înfiinţarea “Centrului de îngrijire temporară de tip Respiro” în structura Direcţiei de Servicii Sociale Braşov; H.G. nr. 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile şi unităţile publice şi private de asistenţă socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilităţi şi persoanelor vârstnice; H.C.L nr. 534/2013, privind aprobarea Regulamentului de acordare a serviciilor socio-medicale furnizate în cadrul Centrului de îngrijire temporară de tip Respiro, modificată, completată şi republicată; Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale; Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată; Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Ordinul nr. 246/2006 privind aprobarea Standardelor minime specifice de calitate pentru serviciile de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice şi pentru centrele rezidenţiale pentru persoanele vârstnice; H.G. nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale; Ordinul nr. 467/2009 privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere în centrele rezidenţiale pentru persoane cu handicap, precum şi a nivelului contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centre, sau de susţinătorii acestora;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 2 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă nivelul maxim al costului serviciilor sociale acordate în cadrul Centrului de îngrijire temporară de tip Respiro, pentru anul 2015, la suma de 20.360 lei/beneficiar/an.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia de Servicii Sociale Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.