Hotărârea nr. 419/2015

Aprobarea accesului public, la investiţia „Accesibilizarea fondului forestier proprietate publică a Municipiului Braşov, prin construirea de drumuri noi şi reabilitarea de drumuri forestiere existente”, finanţată prin FEADR.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  419

din data de  31 august  2015

 

 

 

Privind: aprobarea accesului public, la investiţia „Accesibilizarea fondului forestier proprietate publică a Municipiului Braşov, prin construirea de drumuri noi  şi reabilitarea de drumuri forestiere existente”, finanţată prin FEADR;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 august 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Strategii, Programe de Dezvoltare din cadrul Direcţiei Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente, înregistrate cu nr. 65.144 din 25.08.2015, prin care s-a propus aprobarea accesului public, fără taxe, la investiţia realizată în cadrul proiectului: Accesibilizarea fondului forestier proprietate publică a Municipiului Braşov, prin construirea de drumuri noi şi reabilitarea de drumuri forestiere existente” finanţat prin F.E.A.D.R.;

Având în vedere prevederile Contractului de finanţare nr. C125b01117080007 din 14.02.2012 pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil în condiţiile Programului Naţional pentru Dezvoltare Rurală România încheiat între Agenţia de plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit-România modificat prin Actul adiţional nr. 1 din 29.11.2012, Actul adiţional nr. 2 din 13.02.2013, Actul adiţional nr. 3 din 16.10.2013, Actul adiţional nr. 4 din 10.11.2014 şi Actul adiţional nr. 5 din 17.03.2015, Anexa Instrucţiuni de plată pentru beneficiarii măsurii 125;

Văzând şi prevederile din Legea nr. 46 din 19 martie 2008, Codul Silvic, Cap XII, art. 83 Accesibilizarea pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare; precum şi ale amenajamentelor silvice privind accesibilizarea fondului forestier proprietate publică a Municipiului Braşov;

Luând în consideraţie şi prevederile art. 26, alin. 9 şi art. 53 din Legea nr. 273/2006 privind Finanţele Publice Locale;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. b, c, alin. 4, lit. e, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă accesul public, fără taxe, la investiţia „Accesibilizarea fondului forestier proprietate publică a Municipiului Braşov, prin construirea de drumuri noi şi reabilitarea de drumuri forestiere existente”, finanţată prin FEADR pentru o perioadă de 5 ani de la finalizarea investiţiei.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A. vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.