Hotărârea nr. 417/2015

Acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov, domnului Nicholas Catanoy.

 

HOTĂRÂREA Nr. 417

din data de  31 august  2015

 

 

 

Privind: acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov, domnului Nicholas Catanoy;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 august 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Relaţii Externe, Turism şi Evenimente din cadrul Direcţiei Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente, înregistrate cu      nr. 58.513 din 31.07.2015, prin care s-a propus acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov, domnului Nicholas Catanoy;

Având în vedere adresa Bibliotecii Judeţene „George Bariţiu” Braşov, înregistrată la Primăria Municipiului Braşov cu nr. 55.637 din 21.07.2015, prin care se propune acordarea titlului de cetăţean de onoare al Municipiului Braşov domnului Nicholas Catanoy;

Având în vedere H.C.L. nr. 76/1995 prin care s-a aprobat Regulamentul de Acordare a Titlului de Cetăţean de Onoare;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4, 5 şi 7 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 8, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

Art. 1. Se acordă titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov, domnului Nicholas Catanoy, în semn de recunoaştere pentru întreaga sa activitate.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.