Hotărârea nr. 416/2015

Aprobarea încheierii Protocolului între Municipiul Braşov şi Regia Autonomă de Transport Braşov privind situaţia bunurilor ce fac obiectul Contractului de furnizare nr. 273 din 08.12.2014 din cadrul Contractului de finanţare nr. 3672 din 01.04.2013 aferent proiectului „Managementul Informatizat al Sistemului deTransport în Comun”, cod SMIS 40134.

 

HOTĂRÂREA Nr.  416

din data de  31 august  2015

 

 

Privind: aprobarea încheierii Protocolului între Municipiul Braşov şi Regia Autonomă de Transport Braşov privind  situaţia bunurilor ce fac obiectul Contractului de furnizare nr. 273 din 08.12.2014 din cadrul Contractului de finanţare nr. 3672 din 01.04.2013 aferent proiectului Managementul Informatizat al Sistemului deTransport în Comun”, cod SMIS 40134;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 august 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor, înregistrate cu nr. 63.171 din data de 17.08.2015, prin care s-a propus aprobarea încheierii Protocolului dintre Municipiul Braşov şi Regia Autonomă de Transport Braşov, privind situaţia bunurilor ce fac obiectul Contractului de finanţare nr. 3672 din 01.04.2013 aferent proiectului Managementul Informatizat al Sistemului de Transport în Comun”;

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 28/1999, privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale şi H.G. nr. 479/2003, republicată, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale;

Văzând şi adresa BVR_REG-29304/27.07.2015 emisă de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov prin care a transmis răspunsul Ministerului Finanţelor Publice, Direcţia Generală de Legislaţie Cod Procedură Fiscală, Reglementări Nefiscale şi Contabile nr. 1499 din 17.07.2015, asupra propunerii formulate de Primăria Braşov prin adresa nr. 16651/2015 şi înregistrată la Direcţia Generală de Servicii pentru Contribuabili nr. DGR_REG-9590/09.03.2015;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 1, alin. 7, lit. a, art. 45, alin. 1, art. 115, alin. 1, lit. b şi art. 123, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă încheierea Protocolului dintre Municipiul Braşov şi Regia Autonomă de Transport Braşov privind darea în custodie către Regia Autonomă de Transport Braşov, a bunurilor recepţionate de către Municipiul Braşov în baza Contractului de furnizare nr. 273/08.12.2014 din cadrul Contractului de finanţare    nr. 3672 din 01.04.2013 aferent proiectului Managementul Informatizat al Sistemului de Transport în Comun”, de la data recepţiei până la punerea în funcţiune şi exploatare a acestora.

 

Art. 2. Ulterior finalizării implementării proiectului „Managementul Informatizat al Sistemului de Transport în Comun”, Contract de finanţare nr. 3672 din  01.04.2013, bunurile recepţionate şi puse în funcţiune în baza Contractului de furnizare nr. 273 din 08.12.2014 aferent contractului de finanţare, vor fi date în administrare Regiei Autonome de Transport Braşov, prin Hotărâre de Consiliu Local.

 

Art. 3. Predarea-primirea bunurilor ce fac obiectul protocolului se va face pe baza procesului verbal încheiat între părţi.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov şi Regia Autonomă de Transport Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.