Hotărârea nr. 415/2015

Demararea procedurilor de selecţie a membrilor consiliului de administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A.

 

HOTĂRÂREA Nr.  415

din data de  31 august  2015

 

 

 

Privind: demararea procedurilor de selecţie a membrilor consiliului de administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A.;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 august 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Regiei Publice Locale a Pădurilor KRONSTADT R.A. Braşov, înregistrate cu nr. 64.914/2015, prin care s-a propus aprobarea demarării procedurilor de selecţie a membrilor consiliului de administraţie a Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A.;

Având în vedere prevederile art. 3, pct. 1, lit. a şi art. 5, alin. (1) - (5) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând şi prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 180/2005, republicată, privind aprobarea constituirii Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A., Hotărârii Consiliului Local nr. 110/2013, republicată, privind aprobarea Organigramei şi Statului de Funcţii ale Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. precum şi prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 753/2005, republicată, privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A.;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. c, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă demararea procedurilor de selecţie a candidaţilor pentru funcţiile de membri ai Consiliului de Administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A.

 

 

Art. 2. Se stabileşte la 7 numărul de membri ai Consiliului de Administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A.

 

 

Art. 3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Brasov să constituie, prin dispoziţie de Primar, comisia de selecţie prealabilă a candidaţilor pentru funcţiile de membri ai Consiliului de Administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A.

 

 

Art. 4. Comisia astfel constituită va avea următoarele atribuţii:

- stabileşte criteriile de selecţie a administratorilor, cu luarea în considerare a specificului şi complexităţii activităţii regiei;

- stabileşte calendarul desfăşurării selecţiei şi conţinutul dosarului de înscriere;

- întocmeşte anunţurile şi asigură publicitatea procesului de selecţie în presa scrisă şi pe pagina de internet a regiei, conform prevederilor legale;

- primeşte dosarele de înscriere ale candidaţilor, verifică conformitatea documentelor depuse;

- verifică îndeplinirea condiţiilor stabilite pe baza documentelor depuse la dosar de către candidaţi şi acordă calificativul admis/respins candidaţilor;

- întocmeşte procesul-verbal al etapei selecţiei dosarelor şi ulterior susţinerii interviului, procesul-verbal final.

  // 

 

 

-  02  -

 

 

Art. 5. Candidaţii declaraţi admişi în urma verificării dosarelor de înscriere de către comisia menţionată la art. 3, vor susţine interviul în faţa unei comisii formată din preşedinţii comisiilor de specialitate 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local al Municipiului Braşov, sau a înlocuitorilor desemnaţi de aceştia. Rezultatul interviului, concretizat în avizul favorabil al comisiei, va însoţi obligatoriu proiectul de hotărâre privind numirea ca membri în consiliul de administraţie a candidaţilor admişi.

 

 

Art. 6. Primarul Municipiului Braşov şi persoanele nominalizate la art. 5 vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.