Hotărârea nr. 413/2015

Aprobarea documentatiei şi a indicatorilor tehnico - economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii “Construire locuinte P + 2 E, str. Timis - Triaj f.n.”.

HOTĂRÂREA Nr.  413

din data de  31 august  2015

 

 

 

Privind: aprobarea documentatiei şi a indicatorilor tehnico - economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii “Construire locuinte P + 2 E, str. Timis - Triaj f.n.”;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 august 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale S.C. RIAL S.R.L. Braşov, înregistrate cu nr. 64.994/2015, prin care s-a propus aprobarea documentaţiei si a indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii “Construire locuinte P + 2 E, str. Timis - Triaj f.n.”;

Având în vedere prevederile H.G. nr. 28/2008, privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico - economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, precum şi prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. d, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă documentaţia şi indicatorii tehnico - economici aferenţi obiectivului de investiţii “Construire locuinte P + 2 E, str. Timis - Triaj f.n.”, după cum urmează:

- valoare totală:                    - 6.427,95 mii lei inclusiv TVA (1.444,87 mii Euro)

- din care C+M:                     - 5.648,28 mii lei inclusiv TVA (5.648,28 mii Euro)

           Termen realizare: 18 luni calendaristice

           Notă: Curs de schimb al BNR la data de 11 mai 2015 (1 EURO =  4,4488 lei)

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.