Hotărârea nr. 412/2015

Aprobarea Regulamentului de acordare a serviciilor în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr. 412

din data de  31 august  2015

 

 

 

 

Privind: aprobarea Regulamentului de acordare a serviciilor în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 august 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, înregistrate cu nr. 64.189/2015, prin care s-a propus aprobarea Regulamentului de acordare a serviciilor în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Braşov;

Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, H.G. nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale, O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare, H.G. nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituţiilor de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare, H.G. nr. 1021/2000 pentru aprobarea normelor metodologice privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere în căminele pentru persoane vârstnice, H.C.L. nr. 38/2015 privind reorganizarea Căminului pentru Persoane Vârstnice din instituţie publică cu personalitate juridică în serviciu în cadrul Direcţiei de Servicii Sociale Braşov;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 2, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de acordare a serviciilor socio-medicale furnizate în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Braşov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Începând cu data prezentei se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr. 717 din 30 noiembrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de acordare a serviciilor de asistenţă socială pentru persoane vârstnice.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia de Servicii Sociale vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.