Hotărârea nr. 411/2015

Constituirea Consiliului Comunitar Consultativ la nivelul Municipiului Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr.  411

din data de  31 august  2015

 

 

 

 

 

 

Privind: constituirea Consiliului Comunitar Consultativ la nivelul Municipiului  Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 august 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, înregistrate cu nr. 64.209/2015, prin care s-a propus constituirea Consiliului Comunitar Consultativ la nivelul Municipiului Braşov;

Având în vedere prevederile art. 114, alin. 1, 2 şi 3 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, ale art. 50^2, alin. 2 şi 3 din O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale H.C.L. nr. 71/2003, privind înfiinţarea şi organizarea Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 2, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă constituirea Consiliului Comunitar Consultativ la nivelul Municipiului Braşov, având următoarea componenţă:

1. Preşedintele Comisiei nr. 4 sau un reprezentant desemnat de către acesta - membru;

2. Preşedintele Comisiei nr. 5 sau un reprezentant desemnat de către acesta - membru;;

3. D-na Hermenean Mihaela - comisar şef în cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Braşov - membru;

4. D-na Slăviţescu Gabriela-Carmen - asistent social în cadrul Spitalului Clinic de Copii Braşov - membru;

5. D-na Popa Elena - profesor - inspector şcolar în cadrul Inspectoratului Şcolar al Judeţului Braşov - membru;

6. D-na Borş Diana - director executiv în cadrul Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Braşov - membru;

7. D-nul Popa Ionuţ - preot - membru;

8. D-nul Moraru Sorin - reprezentant Club Rotary - membru;

9. D-nul Ştef Valentin - preşedintele Asociaţiei „New Generation Impact” – membru.

 

 

Art. 2. Mandatul membrilor Consiliului Comunitar Consultativ va fi de 1 an de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

 

Art. 3. Activitatea de secretariat va fi asigurată de către un angajat cu atribuţii de responsabil de caz prevenire din cadrul Direcţia de Servicii Sociale Braşov - Serviciul Asistenţa şi Protecţia Socială a Copilului şi Familiei.

 

 

  // 

 

 

 

 

 

 

-  02  -

 

 

 

Art. 4. Consiliul Comunitar Consultativ va sprijini activitatea de asistenţă socială şi protecţia copilului desfăşurată de către Serviciul Protecţia Socială a Copilului şi Familiei din cadrul Direcţiei de Servicii Sociale Braşov.

 

 

Art. 5. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Comunitar Consultativ, se va întocmi şi aproba de către membrii Consiliului Comunitar Consultativ, după întrunirea acestora.

 

 

Art. 6. Începând cu data prezentei Hotărârea Consiliului Local nr. 420 din 1 octombrie 2012 privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ la nivelul Municipiului Braşov îşi încetează aplicabilitatea.

 

 

Art. 7. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia de Servicii Sociale Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.