Hotărârea nr. 410/2015

Constituirea Consiliului Consultativ al Direcţiei de Servicii Sociale.

 

HOTĂRÂREA Nr. 410

din data de  31 august  2015

 

 

 

Privind: constituirea Consiliului Consultativ al Direcţiei de Servicii Sociale;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 august 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, înregistrate cu nr. 64.201/2015, prin care s-a propus constituirea Consiliului Consultativ al Direcţiei de Servicii Sociale;

Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, art. 112, alin. 3, precum şi ale H.G. nr. 1007/2005 privind modificarea H.G. nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituţiilor de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, art. 5, art. 7 şi art. 8;

Văzând şi prevederile H.C.L. nr. 71//2003, privind înfiinţarea şi organizarea Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale H.C.L. nr. 37 din 09.02.2015 privind reorganizarea Centrului pentru persoane fără adăpost Braşov din instituţie publică cu personalitate juridică în serviciu în cadrul Direcţiei de Servicii Sociale Braşov şi ale H.C.L. nr. 38 din 09.02.2015 privind reorganizarea Căminului pentru Persoane Vârstnice Braşov din instituţie publică cu personalitate juridică în serviciu în cadrul Direcţiei de Servicii Sociale Braşov;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 2, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă constituirea Consiliului Consultativ al Direcţiei de Servicii Sociale, în următoarea componenţă:

- 3 reprezentanţi ai Consiliului Local al Municipiului Braşov, respectiv preşedinţii Comisiilor 1, 4 şi 5, sau un reprezentant desemnat de aceştia;

- 2 reprezentanţi ai beneficiarilor serviciilor sociale din cadrul Direcţiei de Servicii Sociale;

- 2 reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale.

 

Art. 2. Preşedintele Consiliului Consultativ va fi desemnat cu votul majorităţii membrilor, în prima şedinţă de lucru a Consiliului Consultativ.

 

Art. 3. Consiliul Consultativ îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

a) avizează proiectul bugetului instituţiei;

b) avizează structura organizatorică şi numărul de personal;

c) analizează activitatea instituţiei şi propune măsuri şi programe de îmbunătăţire a activităţii;

d) avizează statul de funcţii şi salarizarea personalului;

e) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege sau prin hotărâre a consiliului local.

 

Art. 4. Cu data prezentei Hotărârea Consiliului Local nr. 977 din 15 decembrie 2008 privind Constituirea Consiliului Consultativ din cadrul Direcţiei de Servicii Sociale îşi încetează aplicabilitatea.

 

Art. 5. Primarul Municipiului Braşov, Direcţia de Servicii Sociale Braşov şi membrii Consiliului Consultativ vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.