Hotărârea nr. 409/2015

Modificarea H.C.L. nr. 380/2014, privind aprobarea constituirii Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 409

din data de  31 august  2015

 

 

 

Privind: modificarea H.C.L. nr. 380/2014, privind aprobarea constituirii Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 august 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, înregistrate cu nr. 64.704/2015, prin care s-a propus modificarea H.C.L. nr. 380/2014 privind aprobarea constituirii Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale;

Având în vedere Legea nr. 292/2011 privind sistemul naţional de asistenţă socială, art. 36, alin. 6, lit. a, pct. 17 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, art. 21, alin. 1 din H.G. nr. 1275/2000, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 114/1996, privind locuinţele, H.C.L. nr. 510/2004, privind instrumentarea solicitărilor de locuinţe sociale;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 17, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă modificarea articolului 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 380 din 31 iulie 2014, prin care s-a aprobat constituirea comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale, care va avea următorul conţinut:

“Se aprobă constituirea comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale, în următoarea componenţă:

- 3 membri din Consiliul Local Braşov, respectiv preşedinţii comisiilor 1, 4 şi 5 sau înlocuitorii desemnaţi de aceştia;

- dl. Niculescu Sevastian - referent Direcţia Arhitect Şef - Primăria Municipiului Braşov, membru;

- d-na Sorina Mihăilescu - consilier Serviciul Protecţia Socială a Copilului şi Familiei - Direcţia de Servicii Sociale, membru;

- d-na Ileana Florea - inspector Serviciul Prestaţii Sociale - Direcţia de Servicii Sociale, membru;

- d-na Veronica Ioana Moane - consilier juridic Serviciul Juridic, Relaţii cu Publicul, Achiziţii - Direcţia de Servicii Sociale, membru

- d-na Gabriela Chiriac - referent Serviciul Prestaţii Sociale - Direcţia de Servicii Sociale, secretar;

- d-na Gabriela Istrate - inspector Serviciul Prestaţii Sociale - Direcţia de Servicii Sociale, membru supleant;

- dl. Daniel Popa - consilier juridic Serviciul Juridic, Relaţii cu Publicul, Achiziţii - Direcţia de Servicii Sociale, membru supleant;

- d-na Cristina Pleşca - Serviciul Prestaţii Sociale - Direcţia de Servicii Sociale, membru supleant;

- dl. Viorel Airinei - consilier Serviciul Prestaţii Sociale - Direcţia de Servicii Sociale, secretar supleant.“

 

Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 380 din 31 iulie 2014 privind aprobarea constituirii Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale astfel modificată, va fi republicată.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia de Servicii Sociale Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 380 din data de  31 iulie  2014

Republicată conform H.C.L. nr. 409 din data de 31 august 2015

 

 

 

 

Privind: aprobarea constituirii Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale;

             

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă extraordinară la data de 31 iulie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, înregistrate cu nr. 64.238/2014, prin care s-a propus aprobarea constituirii Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale;

Având în vedere Legea nr. 292/2011 privind sistemul naţional de asistenţă socială, art. 36, alin. 6, lit. a, pct. 17 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, art. 21, alin. 1 din H.G. nr. 1275/2000, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 114/1996 privind locuinţele, art. 42, alin. 1 şi art. 43 din Legea nr. 114/1996 privind locuinţele, H.C.L. nr. 510/2004, privind instrumentarea solicitărilor de locuinţe sociale;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 17 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă constituirea comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale, în următoarea componenţă:

- 3 membri din Consiliul Local Braşov, respectiv preşedinţii comisiilor 1, 4 şi 5 sau înlocuitorii desemnaţi de aceştia;

- dl. Niculescu Sevastian - referent Direcţia Arhitect Şef - Primăria Municipiului Braşov, membru;

- d-na Sorina Mihăilescu - consilier Serviciul Protecţia Socială a Copilului şi Familiei - Direcţia de Servicii Sociale, membru;

- d-na Ileana Florea - inspector Serviciul Prestaţii Sociale - Direcţia de Servicii Sociale, membru;

- d-na Veronica Ioana Moane - consilier juridic Serviciul Juridic, Relaţii cu Publicul, Achiziţii - Direcţia de Servicii Sociale, membru

- d-na Gabriela Chiriac - referent Serviciul Prestaţii Sociale - Direcţia de Servicii Sociale, secretar;

- d-na Gabriela Istrate - inspector Serviciul Prestaţii Sociale - Direcţia de Servicii Sociale, membru supleant;

- dl. Daniel Popa - consilier juridic Serviciul Juridic, Relaţii cu Publicul, Achiziţii - Direcţia de Servicii Sociale, membru supleant;

- d-na Cristina Pleşca - Serviciul Prestaţii Sociale - Direcţia de Servicii Sociale, membru supleant;

- dl. Viorel Airinei - consilier Serviciul Prestaţii Sociale - Direcţia de Servicii Sociale, secretar supleant.

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi Comisia constituită conform articolului 1 vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.