Hotărârea nr. 408/2015

Aprobarea Raportului de activitate al Centrului Multifuncţional de Servicii Sociale pe semestrul I/2015.

 

HOTĂRÂREA Nr. 408

din data de  31 august  2015

 

 

 

Privind: aprobarea Raportului de activitate al Centrului Multifuncţional de Servicii Sociale pe semestrul I/2015;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 august 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, înregistrate cu nr. 64.206/2015, prin care s-a propus aprobarea Raportului de activitate al Centrului Multifuncţional de Servicii Sociale pe semestrul I/2015;

Având în vedere prevederile art. 112, alin. (3), lit. h şi i, art. 115, alin. 2 din Legea nr. 292/2011 - Legea asistenţei sociale;

Văzând şi prevederile pct. 2, lit. d din Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 171/2014 privind împuternicirea Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, pentru asigurarea derulării activităţii necesare atingerii indicatorilor prevăzuţi în Proiectul „Centrul Multifuncţional de Servicii Sociale Braşov”;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 2, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

Art. 1. Se aprobă Raportul de activitate al Centrului Mutifuncţional de Servicii Sociale Braşov pe semestrul I/2015, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia de Servicii Sociale Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.