Hotărârea nr. 407/2015

Modificarea şi completarea H.C.L. nr. 152/2013, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Poliţiei Locale Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr.  407

din data de  31 august  2015

 

 

 

Privind: modificarea şi completarea H.C.L. nr. 152/2013, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Poliţiei Locale Braşov;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 august 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Poliţiei Locale Braşov, înregistrate cu nr. 63.627/2015, prin care s-a propus adoptarea unei hotărâri cu privire la modificarea şi completarea H.C.L. nr. 152/2013, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Poliţiei Locale Braşov;

Având în vedere prevederile art. 4, alin. 4 şi alin. 7, ale art. 30, lit. a din Legea Poliţiei Locale nr .155/2010, ale art. 2 din Regulamentul - cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale aprobat prin H.G. nr. 1332/2010;

Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei Locale de ordine publică a Municipiului Braşov;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. a, d, alin. 6, lit. a, pct. 7, pct. 9, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Poliţiei Locale Braşov, aprobat prin H.C.L. nr. 152/2013, republicată, după cum urmează:

I. La articolul 4 se introduce alineatul 2 care va avea următorul cuprins:

(2) Accesul în instituţie se face conform regulamentului de acces elaborat de către Poliţia Locală Braşov.

II. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 14. (1) Personalul Poliţiei Locale Braşov este compus din funcţionari publici care ocupă funcţii publice specifice de poliţist local (de conducere şi de execuţie), funcţionari publici care ocupă funcţii publice generale şi personal contractual.

 (2) Atribuţiile şi răspunderile funcţiilor din structura Poliţiei Locale Braşov se stabilesc prin fişele posturilor, elaborate în baza dispoziţiilor legale şi a prezentului Regulament.

(3) Persoanele care urmează să ocupe funcţii publice specifice de poliţist local de execuţie prin concurs sau examen, cu excepţia poliţiştilor locali cu atribuţii în domeniul disciplinei în construcţii, protecţia mediului şi activitatea comercială, vor susţine la angajare, 3 probe : proba sportivă, proba scrisă şi interviul.

(4) Probă sportivă este eliminatorie, iar pentru a putea fi declarat admis la această probă, candidatul trebuie să obţină minim nota 7. Normele, baremele şi probele sportive pe care le vor susţine candidaţii sunt cele prevăzute în anexa 1.1 şi 1.2 din prezentul regulament.

(5) Proba sportivă va fi susţinută la angajare şi de către personalul contractual cu atribuţii de pază.

(6) Condiţiile de organizare şi de desfăşurare a concursurilor sau examenelor pentru funcţionarii publici, se stabilesc de către Poliţia Locală Braşov, în conformitate cu prevederile legii nr. 188/1999, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

(7) Condiţiile de organizare şi de desfăşurare a concursurilor sau examenelor pentru personalul contractual, se stabilesc de către Poliţia Locală Braşov, în conformitate cu prevederile legislaţiei muncii, avându-se în vedere următoarele condiţii minime de vechime în muncă necesare participării la concurs:

a) pentru funcţiile contractuale de execuţie cu gradele profesionale I, II şi III:

- 6 luni în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei contractuale pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie de gradul III;

  // 

-  02  -

 

- 3 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei contractuale pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie de gradul II;

- 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei contractuale pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie de gradul I;

b) pentru funcţiile contractuale de execuţie cu gradele profesionale II, I  şi IA:

- 6 luni în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei contractuale pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie de gradul II;

- 3 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei contractuale pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie de gradul I;

- 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei contractuale pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie de gradul I A.

c) pentru funcţia contractuală de îngrijitor, paznic: studii generale, fără condiţie de vechime în muncă.

d) pentru funcţia contractuală de muncitor calificat: studii medii sau şcoală profesională condiţiile de vechime pe trepte profesionale fiind următoarele:

- fără vechime în muncă pentru treapta IV;

- 6 luni pentru treapta III;

- 3 ani pentru treapta II;

- 5 ani pentru treapta I.

e) pentru funcţia contractuală de arhivar, secretar sau casier: studii medii cu vechime minimă de 1 an.

f) pentru funcţia contractuală de şofer : studii generale cu vechime minimă de 2 ani pentru treapta II şi 3 ani vechime pentru treapta I.

g) pentru funcţia contractuală de muncitor necalificat : studii generale cu vechime minimă de 6 luni pentru treapta I, iar pentru treapta II - fără vechime.

h) pentru funcţiile contractuale de conducere de şef serviciu / birou : 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei contractuale de conducere.

 

III. Art. 17 din Capitolul II - Structura organizatorică - din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Poliţiei Locale Braşov, se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 17. Serviciile, birourile şi compartimentele din structura Poliţiei Locale Braşov, sunt următoarele:

1. SERVICIUL ORDINE ŞI LINIŞTE PUBLICĂ;

     1.1.BIROUL ORDINE PUBLICĂ;

     1.2. COMPARTIMENTUL MONITORIZARE-DISPECERAT, PROTECŢIA MUNCII;

2. SERVICIUL CIRCULAŢIE RUTIERĂ;

     2.1. BIROUL RUTIER;

3. BIROUL POLIŢIA TURISTICĂ ;

4. BIROUL INTERVENŢII;

5. BIROUL SIGURANŢĂ  OBIECTIVE;

    5.1. COMPARTIMENTUL PAZĂ OBIECTIVE;

6. SERVICIUL INSPECŢIE – CONTROL ŞI DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII;

7. BIROUL CABINET, INFORMATIC ŞI EVIDENŢA PROCESELOR VERBALE;

8. COMPARTIMENTUL  FINANCIAR – CONTABILITATE;

9. COMPARTIMENTUL  ACHIZIŢII PUBLICE;

10. SERVICIUL ADMINISTRATIV , APROVIZIONARE;

11. BIROUL RESURSE UMANE, JURIDIC;

12. BIROUL COMUNICARE PUBLICĂ ;

13. COMPARTIMENTUL AUDIT INTERN .

 

IV. La articolul 18 se introduce alineatul 3 care va avea următorul cuprins:

(3) În lipsa directorului executiv, prerogativele acestuia vor fi exercitate de către şeful serviciului ordine şi linişte publică.

 

V. La art. 19 se elimină alineatul 2.

 

VI. La articolul 24, partea introductivă a alineatului (1) şi a alineatului (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 24 (1) COMPARTIMENTUL MONITORIZARE - DISPECERAT, PROTECŢIA MUNCII se află în subordinea directă a şefului serviciului ordine şi linişte publică şi are următoarele atribuţii principale:

  // 

-  03  -

 

Art. 24 (2) Pe linie de protecţia muncii atribuţiile sunt următoarele:.

 

VII. La art. 26, partea introductivă a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 26. BIROUL RUTIER se află în subordinea directă a şefului Serviciului circulaţie rutieră, are competenţă teritorială pe raza Municipiului Braşov şi are de îndeplinit următoarele atribuţii principale:

 

VIII. La articolul 27,  partea introductivă a alineatului (1)  se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 27 BIROUL POLIŢIA TURISTICĂ se subordonează direct directorului executiv, are competenţă pe raza Municipiului Braşov şi are următoarele atribuţii principale:.

 

IX. Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 29 (1) BIROUL SIGURANŢĂ OBIECTIVE se subordonează direct directorului executiv, are competenţă pe raza Municipiului Braşov şi are următoarele atribuţii principale:

1. asigură paza bunurilor şi obiectivelor aflate în proprietatea Municipiului Braşov şi/sau în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor servicii/instituţii publice de interes local;

2. menţine ordinea şi liniştea publică în locurile stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică al Municipiului, asigură paza, ordinea şi liniştea publică a diferitelor instituţii din subordinea Consiliului Local Braşov;

3. acţionează în zona de competenţă stabilită prin planul de ordine şi siguranţă publică al Municipiului Braşov pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale, precum şi pentru menţinerea ordinii şi liniştii publice sau curăţeniei;

4. acţionează pentru respectarea normelor legale privind desfăşurarea comerţului stradal şi a activităţilor comerciale, respectiv a condiţiilor şi a locurilor stabilite de autorităţile administraţiei publice locale;

5. identifică mărfurile şi produsele abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului Braşov sau pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale ori a altor servicii/instituţii de interes local şi aplică procedurile legale de ridicare a acestora;

6. asigură supravegherea parcărilor auto şi a locurilor stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică;

7. constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, tulburarea ordinii şi liniştii publice, a normelor legale privind convieţuirea socială; protecţia mediului, salubrizare ; desfăşurarea comerţului stradal şi a activităţilor comerciale;

8. verifică, în timpul serviciului, locurile şi punctele vulnerabile, existenţa şi starea încuietorilor, a amenajărilor tehnice şi a sistemelor de pază şi alarmare şi ia, în caz de nevoie, măsurile care se impun;

9. urmăreşte respectarea prevederilor legale privind accesul în obiective şi regulile stabilite în planurile de pază;

10. supraveghează ca persoanele cărora li s-a permis accesul în incintă, pe baza documentelor stabilite, să se deplaseze numai în locurile pentru care au primit permisiunea de acces;

11. acţionează pentru identificarea cerşetorilor, aplicând prevederile legale în vederea îndepărtării, sancţionării acestora;

12. verifică obiectivul încredinţat spre pază, cu privire la existenţa unor surse care ar putea produce incendii, explozii sau alte evenimente grave. În cazul în care acestea s-au produs, ia primele măsuri de salvare a persoanelor şi a bunurilor, precum şi pentru limitarea consecinţelor acestor evenimente şi sesizează organele competente;

13. asigură, în condiţiile legii, paza transporturilor bunurilor şi a valorilor, constând în sume de bani, titluri de credite, cecuri sau alte înscrisuri de valoare;

14. în cazul săvârşirii unei infracţiuni flagrante, ia măsuri de predare a făptuitorului structurilor Poliţiei Române competente potrivit legii, iar în cazul în care făptuitorul a dispărut, asigură paza bunurilor, nu permite pătrunderea în câmpul infracţional a altor persoane şi anunţă unitatea de poliţie competentă, întocmind totodată proces-verbal cu cele constatate;

15. participă, împreună cu autorităţile competente prevăzute de lege la activităţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de calamităţi naturale ori catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;

 

  // 

 

-  04  -

 

16. semnalează dispeceratului Poliţiei Locale Braşov orice problemă deosebită legată de activitatea acestuia despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităti şi atribuţii;

17. participă, împreună cu alte autorităţi competente, la asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor comerciale promoţionale, manifestărilor cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi a altor asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări de persoane;

18. îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către Primar, Consiliul Local sau rezultând din acte normative specifice incidente.

19. efectuează lucrări tehnice de secretariat şi arhivare a documentelor din cadrul biroului.

(2) Compartimentul pază obiective se află în subordinea directă a şefului biroului siguranţă obiective şi are următoarele atribuţii principale:

1. asigură paza bunurilor şi obiectivelor aflate în proprietatea Municipiului Braşov şi/sau în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor servicii/instituţii publice de interes local;

2. asigură paza, ordinea şi liniştea publică a diferitelor instituţii din subordinea Consiliului Local Braşov;

3. verifică, în timpul serviciului, locurile şi punctele vulnerabile, existenţa şi starea încuietorilor, a amenajărilor tehnice şi a sistemelor de pază şi alarmare şi ia, în caz de nevoie, măsurile care se impun;

4. supraveghează ca persoanele cărora li s-a permis accesul în incintă, pe baza documentelor stabilite, să se deplaseze numai în locurile pentru care au primit permisiunea de acces;

5. urmăreşte respectarea  prevederilor legale privind accesul în obiective şi regulile stabilite în planurile de pază;

6. verifică obiectivul încredinţat spre pază, cu privire la existenţa unor surse care ar putea produce incendii, explozii sau alte evenimente grave. În cazul în care acestea s-au produs, ia primele măsuri de salvare a persoanelor şi a bunurilor, precum şi pentru limitarea consecinţelor acestor evenimente şi sesizează organele competente;

7. asigură, în condiţiile legii, paza transporturilor bunurilor şi a valorilor, constând în sume de bani, titluri de credite, cecuri sau alte înscrisuri de valoare;

8. participă, împreună cu autorităţile competente prevăzute de lege la activităţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de calamităţi naturale ori catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;

9. semnalează dispeceratului Poliţiei Locale Braşov orice problemă deosebită legată de activitatea acestuia despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor de serviciu sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii;

10. în cazul săvârşirii unei infracţiuni flagrante, ia măsuri de predare a făptuitorului structurilor Poliţiei Române competente potrivit legii, iar în cazul în care făptuitorul a dispărut, asigură paza bunurilor, nu permite pătrunderea în câmpul infracţional a altor persoane şi anunţă unitatea de poliţie competentă, întocmind totodată proces-verbal cu cele constatate.

 

X. Articolul 35 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 35. BIROUL COMUNICARE PUBLICĂ îndeplineşte următoarele atribuţii :

1. asigură primirea în audienţă a tuturor persoanelor solicitante, oferind acestora informaţiile necesare, în limita competenţelor ;

2. la solicitarea conducerii întocmeşte şi pune la dispoziţie materiale informative necesare pregătirii audienţelor acordate de conducătorul entităţii;

3. participă la ţinerea audienţelor;

4. ţine evidenţa Registrului privind programarea audienţelor;

5. asigură accesul cetăţenilor la informaţiile de interes public, gestionând şi soluţionând cererile în conformitate cu prevedrile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;

6. ţine evidenţa Registrului pentru înregistrarea cererilor şi răspunsurilor privind accesul la informaţiile de interes public;

7. pune în aplicare prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

8. întocmeşte rapoarte de activităţi periodice, în legătură cu activitatea biroului, cu date statistice ori informaţii necesare conducerii entităţii;

 

  // 

 

-  05  -

 

9. asigură relaţionarea şi comunicarea directă cu petiţionarii prezentând conducătorului instituţiei solicitările acestora spre soluţionare;

10. asigură comunicarea în exterior, prin intermediul purtătorului de cuvânt, a informaţiilor sau dispoziţiilor date de către conducătorul entităţii, din dispoziţia şi numai cu acordul acestuia, în scopul informării cetăţenilor sau a instituţiilor interesate ;

11. elaborează strategii de comunicare la nivelul biroului, în ceea ce priveşte activitatea acestuia, în scopul îmbunătăţirii continue a relaţiei cu petiţionarii , cu instituţiile publice locale (instituţiile şcolare, serviciul asociaţii de proprietari din cadrul Primăriei Braşov, etc.);

12. colaborează cu alte instituţii publice în domeniul promovării şi extinderii modalităţilor de comunicare interinstituţionale, prin participarea la seminarii, colocvii şi alte reuniuni, în vederea consolidării şi aprofundării tehnicilor de comunicare;

13. coordonează activitatea de elaborare şi difuzare a pliantelor şi a altor materiale informative privind activitatea Poliţiei Locale Braşov;

14. solicită informaţii de la compartimentele din cadrul entităţii, respectiv birourile operative, în scopul rezolvării atribuţiilor de serviciu;

15. organizează şi participă la acţiuni de întrunire a cetăţenilor cu reprezentanţii Primăriei şi ai Consiliului Local în cadrul procesului de luare a deciziilor şi pentru dezvoltarea unui dialog real;

16. furnizează ziariştilor, prompt şi complet, orice informaţie de interes public care priveşte activitatea instituţiei ;

17. informează în timp util şi asigură accesul ziariştilor la activităţile şi acţiunile de interes public organizate de instituţie;

18. menţine legături directe şi permanente cu locuitorii municipiului Braşov şi cu problemele sociale din sfera de competenţă a administraţiei locale ;

19. organizează activităţi specifice pe linie de protocol, tradiţii şi educaţie;

20. transmite plângerile împotriva proceselor-verbale de constatare a contravenţiilor către instituţiile competente, în vederea soluţionării acestora;

21. pregăteşte informări şi materiale;

22. asigură promovarea transparenţei decizionale în administraţia publică locală;

23. gestionează petiţiile înregistrate conform O.G. nr. 27/2002, cu modificările şi completările aduse de Legea nr. 233/2002;

24. elaborează materiale pentru promovarea activităţii instituţiei (fluturaşi, broşuri);

25. oferă informaţii privind activitatea Poliţiei Locale Braşov;

26. gestionează relaţia cu mass-media;

27. pune în executare actele normative în vigoare privind activitatea biroului (legi, ordonanţe, hotărâri, studii de specialitate, metodologii);

28.întocmeşte şi redactează răspunsuri la sesizări, adrese sau alte solicitări din partea persoanelor fizice sau juridice privind liberul acces la informaţii publice;

29. reprezintă Poliţia Locală în faţa instanţelor de judecată de orice grad şi a altor autorităţi în baza delegaţiei şi instrumentează cauzele pe linie de comunicare publică, în care Poliţia Locală Braşov este parte;

30. oferă consultaţii juridice în legătură cu litigiile în care Poliţia Locală Braşov este parte sau pentru soluţionarea unor situaţii;

31. îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către Primar, Consiliul Local sau rezultând din acte normative specifice incidente ;

32. asigură difuzarea informaţiilor cu caracter public către întreg personalul instituţiei;

33. realizează documentări referitor la activitatea din teren şi furnizarea informaţiilor de interes public reprezentanţilor din mass-media;

34. pregăteşte şi asigură prezentarea în presa centrală şi locală a informaţiilor referitoare la cele mai importante evenimente din activitatea instituţiei şi redactează proiecte de răspuns la materialele apărute în presă;

35. organizează conferinţe sau briefing-uri de presă;

36. asigură din punct de vedere al conţinutului, acţiuni de mediatizare prin intermediul reţelei de internet;

37. prezintă, în numele conducerii instituţiei, poziţia oficială faţă de diferitele cazuri, situaţii în care instituţia este vizată;

38. transmite operativ, prin apariţii publice, informaţii reale în cazul producerii unor evenimente deosebite;

39. efectuează lucrări tehnice de secretariat şi arhivare a documentelor din cadrul biroului.

 

  // 

 

 

-  06  -

 

 

Art. 2. Celelalte prevederi din Hotărârea Consiliului Local nr. 152 din 17 aprilie 2013, rămân neschimbate.

 

 

Art. 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 152 din 17 aprilie 2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Poliţiei Locale Braşov va fi republicată, conform anexei.

 

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov şi Poliţia Locală Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 152  din data de  17 aprilie 2013

Republicată conform H.C.L. nr. 433/2014 şi conform H.C.L. nr. 407 din  31 august 2015

 

 

 

Privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Poliţiei Locale Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 17 aprilie 2013;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Poliţiei Locale Braşov, înregistrate cu nr. 27.894/2013, prin care s-a propus adoptarea unei hotărâri cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Poliţiei Locale Braşov;

Având în vedere prevederile art. 4, alin. 4 şi alin. 7, ale art. 30, lit. a din Legea Poliţiei Locale nr. 155/2010, ale art. 2 din Regulamentul - cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale, aprobat prin H.G. nr. 1332/2010;

Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei Locale de ordine publică a Municipiului Braşov;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. a, d, alin. 6, lit. a, pct. 7, pct. 9 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Poliţiei Locale Braşov conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 527 din 31 august 2011, republicată, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Poliţiei Locale Braşov.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Poliţia Locală Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.