Hotărârea nr. 406/2015

Aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii “Reabilitare termică şi recondiţionare scară incendiu imobil situat în Braşov, str. Dorobanţilor nr. 4”.

 

HOTĂRÂREA Nr.  406

din data de  31 august  2015

 

 

 

Privind: aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii “Reabilitare termică şi recondiţionare scară incendiu imobil situat în Braşov, str. Dorobanţilor nr. 4”;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 august 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei Fiscale Braşov, înregistrate cu nr. 64.991/2015, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii “Reabilitare termică şi recondiţionare scară incendiu imobil situat în Braşov, str. Dorobanţilor nr. 4”;

Având în vedere prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico - economice aferente investiţiilor publice precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, precum şi prevederile art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. d, art. 45, alin. 2, lit. e şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă documentaţia şi indicatorii tehnico economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii “Reabilitare termică şi recondiţionare scară incendiu imobil situat în Braşov, str. Dorobanţilor nr. 4” după cum urmează:

- valoare totală:                                  - 437,214 mii lei (98,112 mii Euro)

- din care C + M:                               - 403,492 mii lei (90,544 mii Euro)

           Notă: curs Euro: 4,4563 lei la data de 26.06.2015.

 

 

Art. 2. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local nr. 362 din 23 iulie 2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii Expertiză tehnică, DALI (Documentaţie autorizare lucrări de investiţii), PT (Proiect Tehnic), reabilitare termică şi recondiţionare scară incendiu imobil situat în Braşov,                      str. Dorobanţilor nr. 4, se revocă.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia Fiscală Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.