Hotărârea nr. 405/2015

Revocarea H.C.L. nr. 224 din 28.05.2015 privind aprobarea termenilor de referinţă şi a condiţiilor privind modificarea şi reconfirmarea contractului de credit BERD acordat Regiei Autonome de Transport Braşov pentru continuarea procesului de reînnoire a flotei de transport.

 

HOTĂRÂREA Nr. 405

din data de  31 august  2015

 

 

Privind: revocarea H.C.L. nr. 224 din 28.05.2015 privind aprobarea termenilor de referinţă şi a condiţiilor privind modificarea şi reconfirmarea contractului de credit BERD acordat Regiei Autonome de Transport Braşov pentru continuarea procesului de reînnoire a flotei de transport;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 august 2015;

Analizând Expunerea de motive a Regiei Autonome de Transport Braşov înregistrată cu      nr. 63.891 din 19.08.2015 şi Raportul de specialitate al Serviciului Buget - C.F.P. din cadrul Direcţiei Economice, înregistrat cu nr. 64.110 din 20.08.2015, prin care s-a propus revocarea H.C.L. nr. 224/2015 privind aprobarea termenilor de referinţă şi a condiţiilor privind modificarea şi reconfirmarea contractului de credit B.E.R.D. acordat Regiei Autonome de Transport Braşov pentru continuarea procesului de reînnoire a flotei de transport;

Având în vedere prevederile art. 8, alin. 3, lit. a, g, h din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare, art. 16, alin. 2 şi art. 17, alin. 1, lit. k din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport public local, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. a, d, alin. 3, lit. c, alin. 6, lit. a, pct.14, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

Art. 1. Consiliul Local al Municipiului Braşov aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 224 din 28.05.2015 privind aprobarea termenilor de referinţă şi a condiţiilor privind modificarea şi reconfirmarea contractului de credit BERD acordat Regiei Autonome de Transport Braşov pentru continuarea procesului de reînnoire a flotei de transport.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi Regia Autonomă de Transport Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.