Hotărârea nr. 404/2015

Continuarea plăţii din bugetul local al Municipiului Braşov, a contravalorii chiriei pentru profesorul de limbă spaniolă în cadrul Colegiului Naţional ,,Unirea” Braşov, pentru anul şcolar 2015 - 2016.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 404

din data de  31 august  2015

 

 

 

Privind: continuarea plăţii din bugetul local al Municipiului Braşov, a contravalorii  chiriei pentru profesorul de limbă spaniolă în cadrul Colegiului Naţional ,,Unirea” Braşov, pentru anul şcolar 2015 - 2016;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 august 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Buget - C.F.P. din cadrul Direcţiei Economice, înregistrate cu nr. 59.542 din 04.08.2015, prin care s-a propus continuarea plăţii din bugetul local al Municipiului Braşov, a contravalorii chiriei pentru profesorul de limbă spaniolă în cadrul Colegiului Naţional ,,Unirea” Braşov, pentru anul şcolar 2015 - 2016;

Având în vedere prevederile art. 105, alin. 2 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, H.G. nr. 997/2007 privind aprobarea Acordului dintre Ministerul Educaţiei şi Cercetării din România şi Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei din Regatul Spaniei cu privire la înfiinţarea şi funcţionarea secţiilor bilingve româno-spaniole în liceele din România şi la organizarea examenului de bacalaureat în aceste licee;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 6, lit. a, pct. 1, art. 45, alin. 2, lit. a şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă continuarea plăţii din bugetul local a contravalorii chiriei pentru profesorul care predă orele de limbă spaniolă din cadrul Colegiului Naţional „Unirea” Braşov, pentru anul şcolar 2015 - 2016.

 

Art. 2. Suma lunară aferentă chiriei este de 250 Euro echivalentul în lei din ziua plăţii, pentru perioada 1 septembrie 2015 - 31 august 2016.

 

Art. 3. Fondurile vor fi prevăzute la cap. 65.02. Învăţământ, titlul 20 bunuri şi servicii,            art. 20.30.04 chirii, în bugetul Colegiului Naţional „Unirea” Braşov.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri