Hotărârea nr. 402/2015

Aprobarea contului de execuţie al bugetului Municipiului Braşov la data de 30.06.2015.

 

HOTĂRÂREA Nr.  402

din data de  31 august  2015

 

 

 

Privind: aprobarea contului de execuţie al bugetului Municipiului Braşov la data de 30.06.2015;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 august 2015;

Analizând, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Buget - C.F.P. din cadrul Direcţiei Economice, înregistrate sub nr. 61.342/2015, privind aprobarea contului de execuţie al bugetului Municipiului Braşov, la data de 30.06.2015;

Având în vedere prevederile art. 49, alin. 12 şi alin. 13 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 4, lit. a, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă contul de execuţie al bugetului local la data de 30.06.2015 în sumă de 394.032.350 lei plan şi 326.203.293 lei încasări - pe partea de venituri şi în sumă de 437.247.590 lei plan şi 237.260.356 lei plăţi - pe partea de cheltuieli, detaliate astfel:

- pentru secţiunea de funcţionare veniturile sunt în sumă de 262.543.550 lei plan şi 271.417.293 lei încasări, iar cheltuielile sunt în sumă de 266.056.720 lei plan şi 169.642.999 lei plăţi.

- pentru secţiunea de dezvoltare veniturile sunt în sumă de 131.488.800 lei plan şi 54.786.000 lei încasări, iar cheltuielile sunt în sumă de 171.190.870 lei plan şi 40.704.859 lei plăţi.

Contul de execuţie a bugetului local se regăseşte în anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Se aprobă contul de execuţie al bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii la data de 30.06.2015 în sumă de 39.773.080 lei plan şi 40.770.635 lei încasări - pe partea de venituri şi în sumă de 44.751.920 lei plan şi 32.998.325 lei plăţi - pe partea de cheltuieli, detaliate astfel:

- pentru secţiunea de funcţionare veniturile sunt în sumă de 36.203.000 lei plan şi 39.825.629 lei încasări, iar cheltuielile sunt în sumă de 40.929.920 lei plan şi 32.895.217 lei plăţi.

- pentru secţiunea de dezvoltare veniturile sunt în sumă de 3.570.080 lei plan şi 945.006 lei încasări, iar cheltuielile sunt în sumă de 3.822.000 lei plan şi 103.108 lei plăţi.

Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate se regăseşte în anexa nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 3. Se aprobă contul de execuţie al bugetului fondurilor externe nerambursabile la data de 30.06.2015 în sumă de 46.000 lei plan şi 212.301 lei încasări - pe partea de venituri şi în sumă de 46.000 lei plan şi 0 lei plăţi - pe partea de cheltuieli, detaliate astfel:

- pentru secţiunea de dezvoltare veniturile sunt în sumă de 46.000 lei plan şi 212.301 lei încasări, iar cheltuielile sunt în sumă de 46.000 lei plan şi 0 lei plăţi.

Contul de execuţie a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate se regăseşte în anexa nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.