Hotărârea nr. 40/2015

Acordarea subvenţiei către asociaţiile şi fundaţiile care desfăşoară activităţi de asistenţă socială, în anul 2015.

 

HOTĂRÂREA Nr.  40

din data de  9  februarie  2015

 

 

Privind: acordarea subvenţiei către asociaţiile şi fundaţiile care desfăşoară activităţi de asistenţă socială, în anul 2015;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 9 februarie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, înregistrate cu nr. 9.159/2015, prin care s-a propus acordarea subvenţiei asociaţiilor şi fundaţiilor pentru activităţi de asistenţă socială în anul 2015;

Având în vedere prevederile art. 1, alin. 1 şi alin. 3, art. 2, alin. 1 şi alin. 2, art. 5 din Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 2 din H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998, cu modificările şi completările ulterioare; precum şi ale H.C.L. nr. 639 din 18.12.2014 privind asociaţiile şi fundaţiile care administrează unităţi de asistenţă socială, îndreptăţite să primească subvenţie de la bugetul local în anul 2015;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 6, lit. a, pct. 2 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale            nr. 215/2001, republicată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă acordarea subvenţiei în sumă totală de 529.800 lei, pentru asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică, care administrează unităţi de asistenţă socială în anul 2015 în municipiul Braşov, după cum urmează:

            a) Fundaţiei Hospice “Casa Speranţei” Braşov, suma de 147.000 lei pentru un număr mediu lunar de 70 de beneficiari ai Centrului de zi pentru copii şi adulţi, cu domiciliul în municipiul Braşov, nivelul mediu lunar al subvenţiei fiind de 175 lei/beneficiar;

b) Fundaţiei Hospice “Casa Speranţei” Braşov, suma de 172.800 lei pentru un număr mediu lunar de 120 de beneficiari ai Serviciilor de îngrijire la domiciliu, din municipiul Braşov, nivelul mediu lunar al subvenţiei fiind de 120 lei/beneficiar;

c) Asociaţiei de Servicii Sociale SCUT, suma de 42.000 lei pentru un număr mediu lunar de 20 de beneficiari ai Centrului de zi SCUT, cu domiciliul în municipiul Braşov, nivelul mediu lunar al subvenţiei fiind de 175 lei/beneficiar,

d) Asociaţiei Diaconia Ajutor Internaţional, suma de 117.600 lei pentru un număr mediu lunar de 56 de beneficiari ai Centrului de zi Diaconia, cu domiciliul în municipiul Braşov, nivelul mediu lunar al subvenţiei fiind de 175 lei/beneficiar.

e) Asociaţiei Copiii de Cristal, suma de 50.400 lei pentru un număr mediu lunar de 24 de beneficiari ai Centrului de zi pentru copii cu handicap, cu domiciliul în municipiul Braşov, nivelul mediu lunar al subvenţiei fiind de 175 lei/beneficiar.

 

Art. 2. Direcţia de Servicii Sociale Braşov va încheia convenţii pentru acordarea de servicii de asistenţă socială cu asociaţiile şi fundaţiile prevăzute la art. 1, conform H.C.L. nr. 414 din 28.09.2013.

 

Art. 3. Lista cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică din municipiul Braşov, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, ce beneficiază de subvenţii în anul 2015, în baza Legii nr. 34/1998, cu modificările şi completările ulterioare va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin grija Direcţiei de Servicii Sociale, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia de Servicii Sociale Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.