Hotărârea nr. 4/2015

Aprobarea actualizării preţurilor reglementate de producere a energiei termice achiziţionate de S.C. TETKRON S.R.L. în anul 2015.

 

HOTĂRÂREA Nr. 4

din data de  15  ianuarie  2015

 

 

 

Privind: aprobarea actualizării preţurilor reglementate de producere a energiei termice achiziţionate de S.C. TETKRON S.R.L. în anul 2015;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 15 ianuarie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de Specialitate ale S.C. Tetkron S.R.L. Braşov, înregistrate cu nr. 2.912/2015, prin care se motivează şi se susţine aprobarea actualizării preţurilor reglementate de producere a energiei termice achiziţionate de S.C. TETKRON S.R.L. în anul 2015;

Ţinând cont de prevederile Deciziei Preşedintelui ANRE nr. 2822 din 17.12.2014 privind aprobarea preţurilor reglementate pentru energia termică livrată în anul 2015 din centralele CET Metrom, CET Noua, CET Nord 1 şi CET Nord 2 aparţinând S.C. Bepco S.R.L. Braşov;

Văzând prevederile Hotărârii Consiliului de Administraţie al S.C. Tetkron S.R.L. nr. 4 din 13.01.2015, înregistrată sub nr. 42 din 13.01.2015, prin care consiliul de administraţie a aprobat actualizarea preţurilor reglementate de producere a energiei termice achiziţionate de S.C. TETKRON S.R.L. în anul 2015;

Luând în consideraţie prevederile Hotărârii Adunării Generale a Asociaţilor S.C. Tetkron S.R.L. nr. 3 din 15.01.2015, prin care s-a aprobat actualizarea preţurilor reglementate de producere a energiei termice achiziţionate de S.C. TETKRON S.R.L. în anul 2015;

Având în vedere prevederile art. 3 din O.G. nr. 36/2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, modificată şi completată, precum şi art. 8, alin. 2, lit. d şi art. 40 din Legea nr. 325/2006, a serviciului public de alimentare cu energie termică;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. a, lit. d, alin. 3, lit. c, alin. 6, lit. a, pct. 14 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă actualizarea preţurilor reglementate de producere a energiei termice achiziţionate de S.C. TETKRON S.R.L. în anul 2015, astfel :

- 157,83 lei/MWh (respectiv 183.52 lei/Gcal) exclusiv TVA pentru energia termică vândută din sursele Bepco Nord 1, Bepco Metrom şi Bepco Noua;

           - 154,92 lei/MWh (respectiv 180,14 lei/Gcal) exclusiv TVA pentru energia termică vândută din sursa Bepco Nord 2.

 

Art. 2. Preţurile aprobate conform art. 1 din prezenta hotărâre, intră în vigoare şi se aplică pentru energia termică achiziţionată de societatea Tetkron S.R.L. începând cu data de 01.01.2015.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi S.C. Tetkron S.R.L vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.