Hotărârea nr. 399/2015

Aprobarea protocolului de colaborare dintre Ministerul Educaţiei Naţionale, Federatia Română de Handbal şi Municipiul Braşov pentru organizarea şi funcţionarea Centrului naţional de excelenţă Braşov pentru pregătirea elevelor la disciplina sportivă handbal.

 

HOTĂRÂREA Nr. 399

din data de  23  iulie  2015

 

 

 

 

            Privind: aprobarea protocolului de colaborare dintre Ministerul Educaţiei Naţionale,  Federatia Română de Handbal şi Municipiul Braşov pentru organizarea şi funcţionarea Centrului naţional de excelenţă Braşov pentru pregătirea elevelor la disciplina sportivă handbal;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 23 iulie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 56.350/2015, privind aprobarea protocolului de colaborare dintre Ministerul Educaţiei Naţionale, Federatia Română de Handbal şi Municipiul Braşov pentru organizarea şi funcţionarea Centrului naţional de excelenţă Braşov pentru pregătirea elevelor la disciplina sportivă handbal;

            Având în vedere H.C.L. nr. 318/2015, privind aprobarea încheierii parteneriatului între Municipiul Braşov, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Federaţia Română de Handbal, în vederea înfiinţării Centrului Naţional de Excelenţă Braşov - handbal feminin;

            Văzând şi prevederile art. 57, alin. 1 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, art. 18, indice 1, lit. b din Legea Educaţiei Fizice şi Sportului nr. 69/2000, cu modificările si completările ulterioare; H.G. nr. 1447/2007, cu modificările si completările ulterioare;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c, d, alin. 7, lit. a, art. 45, alin. 2, lit. f şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă protocolul de organizare şi funcţionare a Centrului Naţional de Excelenţă Braşov, pentru pregătirea elevelor la disciplina sportivă handbal, conform anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

            Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.