Hotărârea nr. 397/2015

Modificarea şi completarea H.C.L. nr. 203/2013, republicată, prin care s-a aprobat Organigrama şi Statul de funcţii ale Operei Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr. 397

din data de  23  iulie  2015

 

 

 

 

            Privind: modificarea şi completarea H.C.L. nr. 203/2013, republicată, prin care s-a aprobat Organigrama şi Statul de funcţii ale Operei Braşov;

 

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 23 iulie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Operei Braşov, înregistrate cu nr. 56.028/2015, prin care s-a propus modificarea şi completarea H.C.L. nr. 203/2013, republicată, privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Operei Braşov;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 273/29.06.2006, privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare; Ordonanţei Guvernului nr. 21 din  31.01.2007 (actualizată), privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic aprobată prin Legea nr. 353/17.12.2007; Legii nr. 284/28.12.2010 (actualizată), privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;Hotărârea Guvernului nr. 286/23.03.2011 (actualizată), pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice; Ordonanţa de urgenţă nr. 83/12.12.2014 (actualizată), privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice; Hotărârea Guvernului nr. 1.091 din 10.12.2014, pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. a, d, alin. 3, lit. b, alin. 6, lit. a, pct. 4, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art. 1. Se aprobă modificarea şi completarea Organigramei Operei Braşov, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 203 din 31 mai 2013, republicată, în sensul suplimentării posturilor aprobate de la 188 la 193 posturi, după cum urmează:

            a) suplimentarea posturilor de la Serviciul Studii Muzicale - Solişti Vocali de la 1 + 32 la              1 + 33;

            b) suplimentarea posturilor de la Serviciul Cor de la 1 + 41 la 1 + 44;

            c) suplimentarea posturilor de la Serviciul Producţie - Administrativ de la 1 + 19 la 1 + 20;

 

 

            Art. 2. Se aprobă modificarea şi completarea Statului de funcţii al Operei Braşov aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 203 din 31 mai 2013, republicată, după cum urmează:

             a) - transformarea unui post vacant de referent de specialitate PR cu studii superioare de la Biroul Resurse Umane - Relaţii Publice în post de economist cu studii superioare şi trece în cadrul Serviciului Contabilitate - Salarizare (poziţia nr. 139 din statul de funcţii);

            b) - mutarea postului de secretar PR cu studii superioare de la Serviciul Studii Muzicale - Solişti Vocali la Biroul Resurse Umane - Relaţii Publice (poziţia nr. 148 din statul de funcţii);

            c) - mutarea postului de referent cu studii superioare de scurtă durată de la Serviciul Contabilitate - Salarizare la Biroul Resurse Umane - Relaţii Publice (poziţia nr. 150 din statul de funcţii);

 

  // 

 

 

 

-  02  -

 

 

 

            Art. 3. Se aprobă repartizarea posturilor rezultate din suplimentarea de la 188 la 193 posturi, astfel:

            - un post de solist vocal cu studii superioare la gr. prof. IA - clasa 84 în cadrul Serviciului Studii Muzicale - Solişti Vocali (poziţia nr. 37 din statul de funcţii);

            - un post de artist liric operă cu studii superioare la gr. prof. debutant - clasa 24 în cadrul Serviciului Cor (poziţia nr. 134 din statul de funcţii);

            - două posturi de corist operă cu studii medii la tr. prof. debutant - clasa 8 în cadrul Serviciului Cor (poziţiile nr. 135 şi 136 din statul de funcţii);

            - un post de inginer cu studii superioare la gr. prof. I A - clasa 57 în cadrul Serviciului Producţie - Administrativ la Formaţia de Croitorie - Pictură - Tâmplărie (poziţia nr. 180 din statul de funcţii).

 

 

            Art. 4. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 203 din 31 mai 2013, republicată, rămân neschimbate.

 

 

            Art. 5. Hotărarea Consiliului Local nr. 203 din 31 mai 2013, astfel modificată şi completată, se va republica.

 

 

            Art. 6. Primarul Municipiului Braşov şi Opera Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  203 din data de  31 mai  2013

Republicată conform H.C.L. nr. 304/2013; H.C.L. nr. 65/2014; H.C.L. nr. 496/2014

şi conform H.C.L. nr. 397 din data de 23 iulie 2015

 

 

 

Privind: aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Operei Braşov;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 mai 2013;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Operei Braşov, înregistrate cu nr. 35.774/2013, prin care s-a propus aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Operei Braşov;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273 din 29.06.2006, privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare; Ordonanţei Guvernului nr. 21/31.01.2007, privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic aprobată prin Legea nr. 353/17.12.2007; Legii nr. 353/17.12.2007, lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2007, privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic; Legii nr. 284/28.12.2010, Lege - cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice; Legii nr. 283/14.12.2011, lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010, pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 37/2008, privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar; Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 19/16.05.2012, privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale; Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 84/12.12.2012, privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal - bugetare;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. a, d , alin. 3, lit. b, alin. 6, lit. a, pct. 4 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă Organigrama Operei Braşov, conform Anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Se aprobă Statul de funcţii al Operei Braşov, conform Anexei 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Opera Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.