Hotărârea nr. 394/2015

Completarea H.C.L. nr. 325/2015, prin care s-a aprobat înscrierea în domeniul public al Municipiului Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. Gheorghe Sion.

 

HOTĂRÂREA Nr.  394

din data de  23  iulie  2015

 

 

 

 

            Privind: completarea H.C.L. nr. 325/2015, prin care s-a aprobat înscrierea în domeniul public al Municipiului Braşov, a imobilului situat în Braşov,  str. Gheorghe Sion;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 23 iulie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 55.487/2015, prin care s-a propus completarea H.C.L. nr. 325/2015, privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. Gheorghe Sion;

            Având în vedere H.G. nr. 972/2002, prevederile art. 3, lit. a, art. 8 din O.G. nr. 43/1997, privind regimul drumurilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, actualizată;

            Văzând H.C.L. nr. 325/2015, prin care s-a aprobat înscrierea în domeniul public al Municipiului Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. Gheorghe Sion;

            Având în vedere prevederile art. 888 din Codul Civil şi Legea nr. 7/1996, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu completările şi modificările ulterioare coroborată cu Ordinul nr. 700/2014, pentru aprobarea Regulamentului şi modul de întocmire al documentaţiilor cadastrale;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 3 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se modifică art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 325 din 30 iunie 2015, care va avea următorul conţinut:

            ,,Se însuşeşte de către Consiliul Local al Municipiului Braşov, Documentaţia cadastrală de primă înscriere, întocmită de S.C. DANINA STAR S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre pentru imobilul identificat cu nr. top. 4109 - strada Gheorghe Sion, în suprafaţă de 568 m.p.”

 

            Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 325 din 30 iunie 2015, astfel modificată, se va republica.

 

            Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  325   din data de  30  iunie  2015

Republicată conform H.C.L. nr. 394 din data de 23 iulie 2015

 

 

 

 

Privind: înscrierea în domeniul public al Municipiului Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. Gheorghe Sion;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 30  iunie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 46.916/2015, prin care s-a propus înscrierea în domeniul public al Municipiului Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. Gheorghe Sion;

Având în vedere H.G. nr. 972/2002, prevederile art. 3, lit. a, art. 8 din O.G. nr. 43/1997, privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, actualizată;

Văzând şi prevederile art. 888 din Codul Civil şi Legea nr. 7/1996, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu completările şi modificările ulterioare, coroborată cu Ordinul nr. 700/2014 pentru aprobarea Regulamentului şi modul de întocmire al documentaţiilor cadastrale;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 3 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se însuşeşte de către Consiliul Local al Municipiului Braşov, Documentaţia cadastrală de primă înscriere, întocmită de S.C. DANINA STAR S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre pentru imobilul identificat cu nr. top. 4109 - strada Gheorghe Sion, în suprafaţă de 568 m.p.

 

 

Art. 2. Se aprobă înscrierea imobilului identificat cu nr. top. 4109, având categoria de folosinţă „drum”, în domeniul public al Municipiului Braşov.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.