Hotărârea nr. 392/2015

Modificarea H.C.L. nr. 552/2014, privind acordarea unui drept de superfici în favoarea S.C. Electrica Serv S.A. - AISE Braşov, pentru terenul aferent Post Trafo - str. Fundăturii f.n.

HOTĂRÂREA Nr.  392

din data de  23  iulie  2015

 

 

 

            Privind: modificarea H.C.L. nr. 552/2014, privind acordarea unui drept de superfici în favoarea S.C. Electrica Serv S.A. - AISE Braşov, pentru terenul aferent  Post Trafo - str. Fundăturii f.n.;

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 23 iulie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 55.457/2015, prin care s-a propus modificarea H.C.L. nr. 552/2014, privind acordarea unui drept de superficie în favoarea S.C. Electrica Serv S.A. - AISE Braşov, pentru terenul aferent Post Trafo - str. Fundăturii f.n.;

            Având în vedere prevederile art. 693, 695 şi 697 din Codul Civil, Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu completările şi modificările ulterioare, Legea nr. 213/1998, republicată;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 3 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă modificarea obiectului Hotărârii Consiliului Local nr. 552 din 24 octombrie 2014, care va fi următorul:

            „Acordarea unui drept de superficie în favoarea societăţii comerciale Societatea Filiala de Distribuţe a Energiei Electrice Electrica Distribuţe Transilvania Sud S.A. - Sucursala Braşov, pentru terenul aferent Post Trafo - str. Fundăturii f.n.”

 

            Art. 2. Se aprobă modificarea Art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 552 din 24 octombrie 2014, care va avea următorul conţinut:

            Art. 2. Se aprobă acordarea unui drept de superficie catre societatea comercială Societatea Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Sud S.A. - Sucursala Braşov pe o perioada de 49 ani asupra terenului în suprafata de 20 m.p., parte din terenul identificat în C.F. nr. 123187 Braşov, nr. cad. 123187, aferent Punctului de transformare - punct de conexiuni prefabricat.”

 

            Art. 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 552 din 24 octombrie 2014, astfel modificată se va republica.

 

            Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 552  din data de  24 octombrie 2014

Republicată conform H.C.L. nr. 392 din data de 23 iulie 2015

 

 

 

Privind: acordarea unui drept de superficie în favoarea societăţii comerciale Societatea Filiala de Distribuţe a Energiei Electrice Electrica Distribuţe Transilvania Sud S.A. - Sucursala Braşov, pentru terenul aferent Post Trafo - str. Fundăturii f.n.;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 24 octombrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 85.334/2014, prin care s-a propus acordarea unui drept de superficie în favoarea societăţii comerciale Societatea Filiala de Distribuţe a Energiei Electrice Electrica Distribuţe Transilvania Sud S.A. - Sucursala Braşov, pentru terenul aferent Post Trafo - str. Fundăturii f.n.;

Având în vedere prevederile art. 693, 695 din Codul Civil, Legea nr. 7/1996, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu completările şi modificările ulterioare, Legea nr. 213/1998, republicată;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c şi art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Braşov în domeniul privat al Municipiului Braşov, a terenului în suprafaţă de 20 m.p., parte din terenul identificat în C.F. nr. 123187 Braşov, nr. cad. 123187.

 

Art. 2. Se aprobă acordarea unui drept de superficie catre societatea comercială Societatea Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Sud S.A. - Sucursala Braşov pe o perioada de 49 ani asupra terenului în suprafata de 20 m.p., parte din terenul identificat în C.F. nr. 123187 Braşov, nr. cad. 123187, aferent Punctului de transformare - punct de conexiuni prefabricat.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.