Hotărârea nr. 390/2015

Revocarea dreptului de administrare asupra imobilului situat în Braşov, str. 13 Decembrie nr. 22.

 

HOTĂRÂREA Nr. 390

din data de  23  iulie  2015

 

 

 

            Privind: revocarea dreptului de administrare asupra imobilului situat în Braşov, str. 13 Decembrie nr. 22;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 23 iulie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 55.504/2015, prin care se propune revocarea dreptului de administrare asupra imobilului situat în Braşov, str. 13 Decembrie nr. 22;

            Având în vedere prevederile art. 869 din Codul Civil;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 3 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

            Art. 1. Se aprobă revocarea dreptului de administrare operativă înscris în C.F. nr. 138114 Braşov, nr. cadastral 138114 la B + 3, în favoarea I.G.L. Braşov;

 

 

 

            Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.