Hotărârea nr. 387/2015

Dezmembrarea imobilului situat în Braşov, str. Brazilor f.n.

 

HOTĂRÂREA Nr. 387

din data de  23  iulie  2015

 

 

 

            Privind: dezmembrarea imobilului situat în Braşov, str. Brazilor f.n.;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 23 iulie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 55.498/2015, prin care se propune dezmembrarea imobilului situat în Braşov, str. Brazilor f.n.;

            Având în vedere prevederile art. 879, 880 şi 888 din Codul Civil, coroborat cu Legea nr. 7/1996, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu completările şi modificările ulterioare, coroborată cu Ordinul nr. 700/2014, pentru aprobarea Regulamentului şi modul de întocmire al documentaţiilor cadastrale;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 3 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

            Art. 1. Se aprobă dezmembrarea imobilului situat în Braşov, str. Brazilor f.n., identificat în C.F. nr. 137771 Braşov, sub nr. cad. 137771, în suprafaţă de 7681 m.p., conform Documentaţiei cadastrale de dezmembrare imobil întocmită de expert autorizat Belean Cosmin, vizată de O.C.P.I. Braşov sub nr. 59173/08.06.2015, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

            Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.