Hotărârea nr. 385/2015

Înscrierea în domeniul public al Municipiului Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. Calea Făgăraşului f.n.

 

HOTĂRÂREA Nr. 385

din data de  23  iulie  2015

 

 

 

            Privind: înscrierea în domeniul public al Municipiului Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. Calea Făgăraşului f.n.;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 23 iulie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 55.556/2015, prin care s-a propus aprobarea înscrierii în domeniul public al Municipiului Braşov, a imobilului situat în Braşov, Calea Făgăraşului f.n.;

            Având în vedere prevederile art. 36 din Legea nr. 18/1991, republicată; Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, actualizată; precum şi prevederile art. 888 din Codul Civil şi Legea nr. 7/1996, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu completările şi modificările ulterioare, coroborată cu Ordinul nr. 700/2014, privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 3 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se însuşeşte de către Consiliul Local al Municipiului Braşov, Documentaţia cadastrală de primă înscriere, întocmită de S.C. DANINA STAR S.R.L., pentru imobilul având nr. top. 12215, în afară de C.F., în suprafaţă de 15836 m.p., documentaţie care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

            Art. 2. Se aprobă înscrierea imobilului având nr. top. 12215, în afară de C.F. în suprafaţă de 15836 m.p., având categoria de folosinţă „curţi construcţii” în domeniul public al Municipiului Braşov.

 

 

            Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.