Hotărârea nr. 383/2015

Neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Poarta Schei nr. 13, ap. 6, deţinut de Dobri Mirela-Camelia.

 

HOTĂRÂREA Nr.  383

din data de  23  iulie  2015

 

 

 

Privind: neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Poarta Schei nr. 13, ap. 6, deţinut de Dobri Mirela-Camelia;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 23 iulie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 54.278/2015, privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov,            str. Poarta Schei nr. 13, ap. 6, deţinut de Dobri Mirela-Camelia;

Având în vedere prevederile art. 4, alin. 4 din Legea nr. 422/2001 privind „protejarea monumentelor istorice” completată şi modificată prin Legea nr. 259/2006 şi adresa nr. 368/25 din 02.07.2015 a Ministerului Culturii, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Braşov;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 9, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

 

Articol unic. Consiliul Local al Municipiului Braşov nu-şi exercită dreptul de preemţiune pentru cumpărarea imobilului înscris în C.F. nr. 58042, nr. top. 5116/1/6, situat în Braşov, str. Poarta Schei nr. 13, ap. 6, deţinut de Dobri Mirela-Camelia.