Hotărârea nr. 382/2015

Darea în folosinţă gratuită către Asociaţia Tradiţii Carpatine, a spaţiului situat în Braşov, str. Aurel Vlaicu nr. 26 bis, etajul 2.

 

HOTĂRÂREA Nr.  382

din data de  23  iulie  2015

 

 

 

            Privind: darea în folosinţă gratuită către Asociaţia Tradiţii Carpatine, a spaţiului  situat în Braşov, str. Aurel Vlaicu nr. 26 bis, etajul 2;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 23 iulie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 55.826/2015, prin care se propune darea în folosinţă gratuită către Asociaţia Tradiţii Carpatine, a spaţiului situat în Braşov, str. Aurel Vlaicu nr. 26 bis, etajul 2;

            Având în vedere prevederile art. 112, alin. 2 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 1, art. 45, alin. 3, art. 115, alin. 1, lit. b şi art. 124 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă darea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 3 ani, către Asociaţia Tradiţii Carpatine, a 5 săli de clasă situate la etajul 2 al imobilul situat în Braşov, str. Aurel Vlaicu nr. 26 bis.

 

            Art. 2. Asociaţia Tradiţii Carpatine va suporta cheltuielile de administrare şi funcţionare ale spaţiului menţionat la art. 1.

 

            Art. 3. Şcoala Generală nr. 15 va încheia un protocol de predare - primire a spaţiului menţionat la art. 1. cu Asociaţia Tradiţii Carpatine

 

            Art. 4. Primarul Municipiului Braşov, Inspectoratul Şcolar Judeţean Braşov şi Şcoala Generală nr. 15 vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.