Hotărârea nr. 381/2015

Prelungirea dării în folosinţă gratuită către Asociaţia Educatoarelor din România, a unui spaţiu situat în Braşov, str. Aurel Vlaicu nr. 26 bis.

 

HOTĂRÂREA Nr.  381

din data de  23  iulie  2015

 

 

 

Privind: prelungirea dării în folosinţă gratuită către Asociaţia Educatoarelor din România, a unui spaţiu situat în Braşov, str. Aurel Vlaicu nr. 26 bis;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 23 iulie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 54.496/2015, prin care se propune prelungirea dării în folosinţă gratuită către Asociaţia Educatoarelor din România, a unui spaţiu situat în Braşov, str. Aurel Vlaicu nr. 26 bis;

Având în vedere H.C.L. nr. 378/2013; art. 112, alin. 2 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 1, art. 45, alin. 3, art. 115, alin. 1,    lit. b şi art. 124 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă prelungirea dării în folosinţă gratuită către Asociaţia Educatoarelor din România, cu sediul în Municipiul Braşov, str. Pictor Valeriu Maximilian nr. 2, pe perioada anilor şcolari 2015 - 2016 şi 2016 - 2017, a două săli de clasă situate la etajul II în cadrul imobilului situat în Braşov, str. Aurel Vlaicu nr. 26 bis, în vederea funcţionării Centrului Naţional de Formare şi Dezvoltare Profesională în Învăţământul Preşcolar.

 

 

Art. 2. Asociaţia Educatoarelor din România va achita contravaloarea cheltuielilor de administrare şi funcţionare.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.