Hotărârea nr. 380/2015

Concesionarea terenului situat în Braşov, str. Octavian Goga nr. 26, în vederea realizării unui acces din exterior, către Constantinescu Laura.

 

HOTĂRÂREA Nr.  380

din data de  23  iulie  2015

 

 

 

 

            Privind: concesionarea terenului situat în Braşov, str. Octavian Goga nr. 26, în vederea realizării unui acces din exterior, către Constantinescu Laura;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 23 iulie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 54.462/2015, prin care se propune concesionarea terenului situat în Braşov, str. Octavian Goga nr. 26, în vederea realizării unui acces din exterior, către Constantinescu Laura;

            Având în vedere cererea înregistrată la Primăria Municipiului Braşov sub nr. 54201/2015, C.U. nr. 457/2014 prelungit şi H.C.L. nr. 268/2015, privind dezmembrarea imobilului situat în Braşov, str. Octavian Goga nr. 26;

            Văzând prevederile art. 15, lit. e din Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, O.U.G. nr. 54/2006, privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, precum şi prevederile H.C.L. nr. 395/2008 privind stabilirea preţului terenurilor ce vor fi concesionate în vederea realizării de accese la spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă de la parterul imobilelor;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. b, art. 45, alin. 3 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art. 1. Se aprobă concesionarea terenului situat în Braşov, str. Octavian Goga nr. 26, în suprafaţă de 4 m.p., identificat prin C.F. nr. 139676 Braşov, cu nr. cad. 139676, către Constantinescu Laura.

 

            Art. 2. Preţul terenului menţionat la art. 1 este de 107 Euro/m.p., revenind o redevenţă anuală de 4,28 Euro/m.p., ce se va plăti în lei la cursul comunicat de B.N.R. pentru ziua în care se face plata.

 

            Art. 3. Concesionarea terenului se va face pe o perioadă de 49 ani.

 

            Art. 4. Destinaţia terenului este de realizare a unui acces din exterior (windfang) la imobilul situat în Braşov, str. Octavian Goga nr. 26, sc. B, ap. 2, identificat prin C.F. nr. 30068 Braşov, cu      nr. top. 9319/2/a/2/2/3/a/XII, conform C.U. nr. 457/2014 prelungit.

 

            Art. 5. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.