Hotărârea nr. 378/2015

Acceptarea donaţiei nr. 2248/2015 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum, donat de Bârsan Dumitru, Blegu Marian, Blegu Liliana şi Blegu Silvia.

 

HOTĂRÂREA Nr. 378

din data de  23  iulie  2015

 

 

 

 

            Privind: acceptarea donaţiei nr. 2248/2015 şi trecerea în domeniul public al  Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum, donat de Bârsan Dumitru, Blegu Marian, Blegu Liliana şi Blegu Silvia;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 23 iulie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 55.168/2015, privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum;

            Având în vedere art. 3, alin. 1 şi art. 7, lit. d din Legea privind bunurile proprietate publică   nr. 213/1998;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. c, art. 115, alin. 1, lit. b şi art. 121, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se acceptă oferta de donaţie a d-lui Bârsan Dumitru, d-lui Blegu Marian, d-nei Blegu Liliana şi a d-nei Blegu Silvia, autentificată sub nr. 2248 din 22 mai 2015, de Biroul Individual Notarial Bojan Elena Luminiţa.

 

 

            Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară, a terenului având categoria de folosinţă drum, înscris în C.F. nr. 114940 Braşov, nr. top. 9388/2/1/2/6, conform ofertei de donaţie nr. 2248 din 22 mai 2015, a d-lui Bârsan Dumitru, d-lui Blegu Marian, d-nei Blegu Liliana şi a d-nei Blegu Silvia, autentificată de Biroul Individual Notarial Bojan Elena Luminiţa.

 

 

            Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.