Hotărârea nr. 375/2015

Acceptarea donaţiei nr. 825/11.06.2015 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum, donat de Sfetea Gheorghe şi Sfetea Aglaia.

 

HOTĂRÂREA Nr.  375

din data de  23  iulie  2015

 

 

 

            Privind: acceptarea donaţiei nr. 825/11.06.2015 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum, donat de Sfetea Gheorghe şi Sfetea Aglaia;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 23 iulie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 54.156/2015, privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum;

            Având în vedere art. 3, alin. 1 şi art. 7, lit. d din Legea privind bunurile proprietate publică    nr. 213/1998;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. c, art. 115, alin. 1, lit. b şi art. 121, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se acceptă oferta de donaţie a d-lui Sfetea Gheorghe şi a d-nei Sfetea Aglaia, autentificată sub nr. 825 din 11 iunie 2015, de Societatea Profesională Notarială „Ghimbăşan Maria şi Vlăsceanu Horia”.

 

 

            Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară, a terenului având categoria de folosinţă drum, înscris în C.F.           nr. 114787 Braşov, nr. cadastral 1907 (nr. top. 11170/1/15/10), conform ofertei de donaţie           nr. 825 din 11 iunie 2015, a d-lui Sfetea Gheorghe şi a d-nei Sfetea Aglaia, autentificată de Societatea Profesională Notarială „Ghimbăşan Maria şi Vlăsceanu Horia”.

 

 

            Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.