Hotărârea nr. 374/2015

Completarea H.C.L. nr. 317/2015, referitoare la acordul Consiliului Local al Municipiului Braşov în vederea întocmirii documentaţiei de urbanism „Obţinere autorizaţie pentru demolare latrină şi magazie, reparaţii şi modificare acoperiş, amenajare locuinţă în podul existent, amenajări interioare, construire terasă la nivelul apartamentului” pentru imobilul situat în Braşov, str. Decebal nr. 17, ap. 2, deţinut de Micu Liliana Marinela şi Micu Ionuţ Gabriel.

 

HOTĂRÂREA Nr.  374

din data de  23  iulie  2015

 

 

 

 

Privind: completarea H.C.L. nr. 317/2015, referitoare la acordul Consiliului Local al Municipiului Braşov în vederea întocmirii documentaţiei de urbanism „Obţinere autorizaţie pentru demolare latrină şi magazie, reparaţii şi modificare acoperiş, amenajare locuinţă în podul existent, amenajări  interioare, construire terasă la nivelul apartamentului” pentru imobilul situat în Braşov, str. Decebal nr. 17, ap. 2, deţinut de Micu Liliana Marinela şi Micu Ionuţ Gabriel;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 23 iulie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 53.578/2015, prin care se propune completarea H.C.L. nr. 317/2015, referitoare la acordul Consiliului Local al Municipiului Braşov în vederea întocmirii documentaţiei de urbanism „Obţinere autorizaţie pentru demolare latrină şi magazie, reparaţii şi modificare acoperiş, amenajare locuinţă în podul existent, amenajări interioare, construire terasă la nivelul apartamentului” pentru imobilul situat în Braşov,              str. Decebal nr. 17, ap. 2;

Având în vedere solicitarea înregistrată la Primăria Municipiului Braşov sub nr. 53.063/2015 şi H.C.L. nr. 317 din 30.06.2015;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. b, c, alin. 4, lit. e, alin. 5, lit. c, art. 45, alin. 2, lit. e şi   art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 317 din 30.06.2015 cu un nou articol care va avea următorul conţinut:

Art. 2. Se aprobă executarea pe limita de hotar a lucrărilor de desfiinţare latrină şi magazie, reparaţii şi modificare acoperiş, amenajare locuinţă în podul existent, montare ferestre de tip velux, construire terasă la nivelul apartamentului, pentru ferestrele existente la baie şi bucătărie cu vedere în proprietatea de la nr. 15 prevăzute cu panou obturator, streaşină de 30 cm care cade în proprietatea de la nr. 15, amplasaare schelă pentru reparaţii şi finisaje pe durata de valabilitate a autorizaţiei de construire, pentru imobilul situat în Braşov, str. Decebal nr. 17, ap. 2, deţinut de Micu Liliana Marinela şi Micu Ionuţ Gabriel.”

 

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 317 din 30 iunie 2015, rămân neschimbate.

 

Art. 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 317 din 30 iunie 2015, astfel modificată, va fi republicată, dându-se articolelor o nouă numerotare.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  317  din data de  30  iunie  2015

Republicată conform H.C.L. nr.  374 din data de 23 iulie 2015

 

 

 

 

Privind: Acordul Consiliului Local al Municipiului Braşov în vederea întocmirii documentaţiei de urbanism „Obţinere autorizaţie pentru demolare latrină şi magazie, reparaţii şi modificare acoperiş, amenajare locuinţă în podul  existent, amenajări interioare, construire terasă la nivelul apartamentului”  pentru imobilul situat în Braşov, str. Decebal nr. 17, ap. 2, deţinut de Micu Liliana Marinela şi Micu Ionuţ Gabriel;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 iunie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 47.979/2015, prin care se solicită acordul Consiliului Local al Municipiului Braşov în vederea întocmirii documentaţiei de urbanism „Obţinere autorizaţie pentru demolare latrină şi magazie, reparaţii şi modificare acoperiş, amenajare locuinţă în podul existent, amenajări interioare, construire terasă la nivelul apartamentului, pentru imobilul situat în Braşov, str. Decebal nr. 17, ap. 2”;

Având în vedere solicitarea înregistrată la Primăria Municipiului Braşov sub nr. 46.458/2015, C.U. nr. 1382/2014 prelungit;

Ţinând cont de prevederile Noului cod civil, cap. III, secţ. 1, art .611, 614 şi 622;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. b, c, alin. 4, lit. e, alin. 5, lit. c, art. 45, alin. 2, lit. e şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Consiliul Local al Municipiului Braşov este de acord cu prevederile documentaţiei de urbanism pentru „Obţinere autorizaţie pentru demolare latrină şi magazie, reparaţii şi modificare acoperiş, amenajare locuinţă în podul existent, amenajări interioare, construire terasă la nivelul apartamentului”, identificat prin C.F. nr. 103325-C1-U1, nr. top. 7488/11/II Braşov, C.F. nr. 103325, nr. top. 7488/11/a Braşov, C.F. nr. 112534, nr. top. 7488/11/c Braşov, deţinut de Micu Liliana Marinela şi Micu Ionuţ Gabriel, conform Certificatului de Urbanism nr. 1382/2014 prelungit.

 

            Art. 2. Se aprobă executarea pe limita de hotar a lucrărilor de desfiinţare latrină şi magazie, reparaţii şi modificare acoperiş, amenajare locuinţă în podul existent, montare ferestre de tip velux, construire terasă la nivelul apartamentului, pentru ferestrele existente la baie şi bucătărie cu vedere în proprietatea de la nr. 15 prevăzute cu panou obturator, streaşină de 30 cm care cade în proprietatea de la nr. 15, amplasaare schelă pentru reparaţii şi finisaje pe durata de valabilitate a autorizaţiei de construire, pentru imobilul situat în Braşov, str. Decebal nr. 17, ap. 2, deţinut de Micu Liliana Marinela şi Micu Ionuţ Gabriel

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.