Hotărârea nr. 369/2015

Documentaţia de urbanism “P.U.D. - Construire hală pentru service auto, construire birouri la etaj în Braşov, str. Drumul Cernatului nr. 36”, având ca iniţiatori pe Matei Daniel, Matei Greta şi Mocanu Alexandru.

 

HOTĂRÂREA Nr. 369

din data de  23  iulie  2015

 

 

 

 

            Privind: documentaţia de urbanism “P.U.D. - Construire hală pentru service auto,  construire birouri la etaj în Braşov, str. Drumul Cernatului nr. 36”, având ca  iniţiatori pe Matei Daniel, Matei Greta şi Mocanu Alexandru;

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 23 iulie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 55.531/2015, prin care s-a propus analizarea şi aprobarea documentaţiei “P.U.D. - Construire hală pentru service auto, construire birouri la etaj în Braşov, str. Drumul Cernatului nr. 36”, având ca iniţiatori pe Matei Daniel, Matei Greta şi Mocanu Alexandru;

            Luând în considerare Hotărârea nr. 38 din 07.07.2015 a Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului şi urbanism prin care s-a avizat documentaţia “P.U.D. - Construire hală pentru service auto, construire birouri la etaj în Braşov, str. Drumul Cernatului nr. 36”;

            Văzând Raportul nr. 49299/2015 întocmit de Direcţia Arhitect Şef privind parcurgerea procedurii de informare şi consultare a publicului, privind fundamentarea documentaţiei de urbanism “P.U.D. - Construire hală pentru service auto, construire birouri la etaj în Braşov, str. Drumul Cernatului nr. 36”;

            Având în vedere prevederile art. 25, alin. 1, art. 45, lit. c, art. 48, art. 50 şi art. 56, alin. 1 şi alin. 4 din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 2, 3 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. c, art. 45, alin. 32, lit. e şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art. 1. Se aprobă documentaţia “P.U.D. - Construire hală pentru service auto, construire birouri la etaj în Braşov, str. Drumul Cernatului nr. 36”, având ca iniţiatori pe Matei Daniel, Matei Greta şi Mocanu Alexandru, întocmită de S.C. Our Team S.R.L. Braşov.

 

 

            Art. 2. Perioada de valabilitate a documentaţiei P.U.D. - este de 2 ani de la data aprobării.

 

 

            Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.