Hotărârea nr. 366/2015

Modificarea şi completarea H.C.L. nr. 243/2005, prin care s-a aprobat Regulamentul privind eliberarea şi folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru circulaţia pe străzile din Municipiul Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr.  366

din data de  23  iulie  2015

 

 

 

Privind: modificarea şi completarea H.C.L. nr. 243/2005, prin care s-a aprobat Regulamentul privind eliberarea şi folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru circulaţia pe străzile din Municipiul Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 23 iulie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate al Serviciului Amenajare Drumuri Publice şi Siguranţa Circulaţiei din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrate cu nr. 53.632/2015, prin care se supune aprobării proiectul de hotărâre având  ca obiect  modificarea şi completarea H.C.L. nr. 243/2005 prin care s-a aprobat Regulamentul privind eliberarea şi folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru circulaţia  pe străzile din Municipiul Braşov;

Având în vedere şi amendamentul executivului prin care se propune completarea art. 9, lit. h din  Regulament, cu un nou alineat: „Direcţia Tehnică va comunica permanent Poliţiei Locale Braşov, beneficiarii permiselor de liberă trecere eliberate conform art. 9, lit. h, pentru verificarea concordanţei datelor din documentele de transport cu identitatea beneficiarului transportului”;

Văzând şi prevederile art. 22 din O.G. nr. 43/1997, aprobată prin Legea nr. 82/1998, privind regimul juridic al drumurilor, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. b, d, alin. 4, lit. c, alin. 6, lit. a, pct. 11, pct. 13, art. 45, alin. 1, art. 115, alin. 1, lit. b şi art. 123, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea şi completarea Regulamentului privind eliberarea şi folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru circulaţia pe străzile din Municipiul Braşov aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 243 din 16 mai 2005, după cum urmează:

 

1.) Art. 5, lit. d din Regulament se modifică şi va avea următorul conţinut:

„copie după Autorizaţia sanitar - veterinară pentru autovehiculele care transportă produse perisabile: pîine şi produse de panificaţie, lapte şi produse lactate, carne şi preparate din carne.”

 

2. ) Art. 5, lit. e, pct. 2 din Regulament se modifică şi va avea următorul conţinut:

„documente doveditoare privind domiciliul riveranilor şi posibilitatea de parcare a autoturismului în incinta domiciliului (copie după Cartea de identitate, extras CF, Certificat înmatriculare auto la adresa de domiciliu.)„

 

3. ) Art. 5, lit. e din Regulament se completează cu un nou pct. 4. care va avea următorul conţinut:

”copie după Autorizaţia de construire a beneficiarului, dacă este cazul.”

 

4.) Art. 7 din Regulament, se modifică şi va avea următorul conţinut:

“Aprobarea L.T.-urilor se va face după ce documentaţia depusă de solicitant este verificată şi discutată cu un reprezentant al solicitantului, pe bază de împuternicire, care acceptă programul şi tonajul admis în zona solicitată precum şi taxele aferente, sub semnatură, de către reprezentanţii Centrului de Informaţii pentru Cetăţeni din cadrul Primăriei Municipiului Braşov.

Eliberarea LT-urilor cu valabilitatea zilnică se va face de către reprezentanţii Centrului de Informaţii pentru Cetăţeni din cadrul Primăriei Municipiului Braşov.

Eliberarea LT-urilor cu valabilitatea de la o lună până la un an calendaristic se va face prin Direcţia Tehnică - Serviciul Amenajare Drumuri Publice şi Siguranţa Circulaţiei.”

  // 

-  02  -

5.) Art. 8 din Regulament se modifică şi va avea următorul conţinut:

“Pentru cazuri deosebite sau pentru solicitări de liberă trecere care nu se încadrează strict în prevederile regulamentului, eliberarea permiselor L.T. se poate aproba de Comisia de Circulaţie constituită în cadrul Primăriei Braşov, sau de către Directorul executiv al Direcţiei Tehnice sau înlocuitorul de drept al acestuia.”

 

6.) Art. 9, lit. a, se modifică şi va avea următorul conţinut

“Zona centrală:

- str. Republicii, M. Weiss

- Piaţa Sfatului

În această zonă, pentru acces şi aprovizionarea societăţilor comerciale şi pentru transportul de valori băneşti la unităţile bancare, se vor elibera permise de liberă trecere pentru autovehicule cu masa maximă autorizată până la 3,5 tone, conform orarului aprobat de Consiliul Local, prin Anexa nr. 2 la hotărâre.”

 

7.) Art. 9. din Regulament se completează cu trei articole (9, lit. f); (9, lit. g) şi respectiv (9, lit. h) care vor avea următorul conţinut:

„(9, lit. f); Zona industrială a Municipiului Braşov în contextul prezentului Regulament se consideră:

- platforma industrială Roman + Metrom cu acces din Ocolitoare - Calea Bucureşti-Poienelor - Carpaţilor (până la acces Metrom)

- parcul industrial Carfil cu acces din Ocolitoare - Zizinului (până la pasaj CF)

- platforma industrială Tractorul + Rulmentul cu acces din Ocolitoare - Hărmanului - Zaharia Stancu sau Ocolitoare - 13 Decembrie - Zaharia Stancu

- zona Bartolomeu Nord cu acces din Ocolitoare - Lânii, Plugarilor sau Calea Feldioarei (Griviţei până la pasaj Fartec)

- zona Bartolomeu Sud cu acces din Ocolitoare - Calea Făgăraşului - Sos. Cristianului

- zona CF Timiş Triaj cu acces din Ocolitoare - Hărmanului - Fundătura Hărmanului şi alte zone similare.

(9, lit. g) Pentru societăţile comerciale care îşi desfăşoară activitatea în zona industrială a Municipiului Braşov şi deţin în proprietate autovehicule înmatriculate la sediul sau punct de lucru situat în  zona industrială se pot aproba Taloane cu trasee de acces pe numărul de  înmatriculare al autovehiculului.

Taloanele cu traseele de acces se vor tipări de către societăţile comerciale beneficiare şi se vor aproba de Primăria Municipiului Braşov, pentru fiecare autovehicul deţinut  în proprietate  în condiţiile stipulate mai sus, pe trasee prestabilite de comun acord.

Autovehiculele  care se deplasează  la şi de la locul  de garare din incinta proprie  pot circula în această zonă fără permis de Liberă Trecere, având asupra lor în original Talonul cu traseele de acces  aprobat de Primăria Braşov.”

“ (9, lit. h) Pentru societăţile comerciale care îşi desfaşoară activitatea în zona industrială a Municipiului Braşov se pot elibera 3 permise de liberă trecere (LT) nenominale, cu condiţia achitării taxelor aferente pentru eliberarea permiselor de liberă trecere pentru auto cu masa peste 3.5 to.

În urma achitării acestor taxe autovehiculele care se deplasează în interesul acestor societăţi pot circula având asupra lor unul din documentele următoare, în original:

- CMR-Scrisoare de transport internaţional,

- Aviz de însoţire a mărfii ,

- Comanda de transport sau Ordin de deplasare, cu care justifică necesitatea circulaţiei în zona respectivă, numai pe traseele menţionate în permisele de liberă trecere.

Direcţia Tehnică va comunica permanent Poliţiei Locale Braşov, beneficiarii permiselor de liberă trecere eliberate conform art. 9, lit. h, pentru verificarea concordanţei datelor din documentele de transport cu identitatea beneficiarului transportului.”

 

8.) Art. 22 din Regulament se modifică şi va avea următorul conţinut:

“Sunt scutite de la plata taxei şi pot circula fără permise de liberă trecere, următoarele categorii de autovehicule:

- autovehiculele aparţinând Poliţiei, Pompierilor, Serviciilor de Ambulanţă;

- autovehiculele speciale care se deplasează în cazuri de deces;

- autoturismele aparţinând Primăriei,

- autovehiculele destinate transportului de călători;”

 

  // 

 

-  03  -

 

9.) Art. 23 din Regulament se modifică şi va avea următorul conţinut :

“Autovehiculele utilizate de agenţii economici care au contracte de lucrări sau prestări servicii cu Municipiul Braşov sau Consiliul Local al Municipiului Braşov, după caz, vor achita 50 % din taxele aferente eliberării permiselor de liberă trecere.

Serviciul Amenajare Drumuri Publice şi Siguranţa Circulaţiei va deţine 4 (patru) LT.-uri ce vor fi folosite pentru rezolvarea acţiunilor urgente întreprinse la dispoziţia Primarului.

Pentru unităţile de învăţământ şi sănătate, pentru instituţiile şi serviciile publice de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Braşov precum şi alte aşezăminte sociale şi culturale se pot elibera câte un permis de liberă trecere în mod gratuit, pe numărul de înmatriculare al autovehiculului care se deplasează pentru aprovizionare ori alte activitaţi conexe.“

 

10.) Art. 25 din Regulament se modifică şi va avea următorul conţinut:

“Sunt scutiţi de taxe şi pot circula cu L.T.-uri pe număr de înmatriculare (eliberate gratuit) următoarele categorii de autovehicule:

-  autoturismele dotate special, aparţinând handicapaţilor neuromotori;

- autoturimele proprietatea persoanelor fizice riverane, cu domiciliul în zone cu restricţie de acces, înmatriculate la adresa de domiciliu, cu respectarea Art. 5, pct.”e” din prezentul Regulament.”

 

11.) Art. 27 din Regulament se modifică în sensul modificării denumirii Direcţia Poliţia Comunitara Braşov în “Poliţia Locală Braşov”.

 

12. ) Art. 33 din Regulament se modifică şi va avea următorul conţinut:

“Permisele L.T. cu valabilitate zilnică se vor elibera sub semnătura împuterniciţilor primarului, a directorului tehnic sau a înlocuitorului de drept al acestuia.”

 

Art. 2. Se aprobă completarea pct. 3 din Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local                       nr. 243/2005, republicată, cu un nou aliniat care va avea următorul conţinut:

„În cazuri deosebite când orarul maxim admis este diminuat de Primăria Municipiului Braşov, tariful majorat, datorită tonajului, se calculează proporţional cu orarul aprobat.”

 

Art. 3. Celelalte prevederi ale Regulamentului privind eliberarea şi folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru circulaţia pe străzile din Municipiul Braşov aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 243 din 16 mai 2005 - republicată, rămân neschimbate.

 

Art. 4. Regulamentul privind eliberarea şi folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru circulaţia pe străzile din Municipiul Braşov, astfel modificat şi completat, va fi republicat.

 

Art. 5. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  243  din data de 16  mai  2005

Republicată conform H.C.L. nr. 443/2006, H.C.L. nr. 654/2006; H.C.L. nr. 38/2008; H.C.L. nr. 167/2011 şi

conform H.C.L. nr. 366 din data de 23 iulie 2015

 

 

 

Obiect:  aprobarea  Regulamentului privind eliberarea şi  folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru circulaţia pe străzile din Municipiul Braşov;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă extraordinară la data de 16 mai 2005;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. 27.786 din 20 aprilie 2005 ale Serviciului Amenajare Drumuri Publice şi Siguranţa Circulaţiei din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care se propune aprobarea Regulamentului privind eliberarea şi folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru circulaţia pe străzile din Municipiul Braşov;

Având în vedere prevederile art. 40 din O.G. nr. 43/1997, aprobată prin Legea nr. 82/1998, privind regimul juridic al drumurilor cu modificările ulterioare, art. 8 din O.G. nr. 2/2001, aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare şi propunerea Comisiei de circulaţie privind stabilirea unor restricţii pentru circulaţia autovehiculelor cu greutatea maximă autorizată mai mare de 3,5 tone în Municipiul Braşov, precum şi majorarea tarifelor de utilizare a drumurilor publice;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate 1, 2, 5 şi 6ale Consiliului Local Braşov;

În  temeiul  art. 38, alin. 2, lit. f, l, r din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul privind eliberarea şi folosirea permiselor de liberă trecere pe străzile din Municipiul Braşov numit în continuare regulament, prezentat în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Se aprobă orarul conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 3. Cuantumul taxelor pentru eliberarea permiselor de liberă trecere sunt cele stabilite anual prin H.C.L. privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale conform Legii nr. 571/2003, privind Codul Fiscal.

 

Art. 4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr. 1/1996, privind Regulamentul pentru eliberarea şi folosirea permiselor de liberă trecere cu modificările ulterioare, respectiv Hotărârea Consiliului Local nr. 40/1998; Hotărârea Consiliului Local nr. 199/1998; Hotărârea Consiliului Local nr. 307/2001 şi Hotărârea Consiliului Local nr. 66/2004, privind stabilirea unor tarife de utilizare a drumurilor publice din Municipiul Braşov.

 

Art. 5. Primarul Municipiului Braşov, Poliţia Municipiului Braşov şi Direcţia Poliţia Comunitară Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.