Hotărârea nr. 365/2015

Punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, cu modificările şi completările ulterioare.

 

HOTĂRÂREA Nr. 365

din data de  23  iulie  2015

 

 

 

Privind: punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 23 iulie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Resurse Umane din cadrul Direcţiei Relaţii Comunicare, înregistrate cu nr. 54.463  din 16.07.2015, prin care s-a propus adoptarea unei hotărâri cu privire la punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 83/2014, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr. 284/2010 , ale art. 1, alin. (52) şi (53) din O.U.G. nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015 şi completată prin O.U.G. 27/2015 şi ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. a, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă o creştere salarială de 12 % pentru personalul angajat în aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Braşov, precum şi în instituţiile şi serviciile publice din subordinea Consiliului Local Braşov, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 1, alin. (52) din O.U.G. nr. 83/2014, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Art. 2. Conducătorii instituţiilor prevăzute la art. 1 vor stabili salariile individuale ale angajaţilor cu majorarea de 12 %, doar după constatarea şi asumarea responsabilităţii privind îndeplinirea, la nivelul instituţiei pe care o conduc, a condiţiilor prevăzute la art. 1, alin. (52) din O.U.G. nr. 83/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.