Hotărârea nr. 363/2015

Aprobarea Raportului de activitate al asistenţilor personali angajaţi ai Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, pe semestrul I 2015.

 

HOTĂRÂREA Nr.  363

din data de  23  iulie  2015

 

 

 

 

Privind: aprobarea Raportului de activitate al asistenţilor personali angajaţi ai Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, pe semestrul I 2015;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 23 iulie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, înregistrate cu nr. 55.332/2015, prin care s-a propus aprobarea Raportului de activitate al asistenţilor personali angajaţi ai Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, pe semestrul I 2015;

Având în vedere prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată; H.G. nr. 268 din 14.03.2007 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; Ordinul Autorităţii Naţionale a Persoanelor cu Handicap nr. 319/2007 privind aprobarea Tematicii instruirii asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 6, lit. a, pct. 2, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă Raportul de activitate al asistenţilor personali angajaţi ai Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, pe semestrul I 2015, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

            Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia de Servicii Sociale Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.