Hotărârea nr. 362/2015

Aprobarea indicatorilor tehnico economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii “Expertiză tehnică, DALI (Documentaţie autorizare lucrări de investiţii), PT (Proiect Tehnic), reabilitare termică şi recondiţionare scară incendiu imobil situat în Braşov, str. Dorobanţilor nr. 4”.

 

HOTĂRÂREA Nr.  362

din data de  23  iulie  2015

 

 

 

            Privind: aprobarea indicatorilor tehnico economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii “Expertiză tehnică, DALI (Documentaţie autorizare lucrări de  investiţii), PT (Proiect Tehnic), reabilitare termică şi recondiţionare scară incendiu imobil situat în Braşov, str. Dorobanţilor nr. 4”;            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 23 iulie 2015;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei Fiscale Braşov, înregistrate cu nr. 55.648/2015, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii “Expertiză tehnică, DALI (Documentaţie autorizare lucrări de investiţii), PT (Proiect Tehnic), reabilitare termică şi recondiţionare scară incendiu imobil situat în Braşov, str. Dorobanţilor nr. 4”;

            Având în vedere şi amendamentul executivului conform căruia titlul proiectului şi conţinutul va fi: ”Aprobarea indicatorilor tehnico economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii “Expertiză tehnică, DALI (Documentaţie autorizare lucrări de investiţii), PT (Proiect Tehnic), reabilitare termică şi recondiţionare scară incendiu imobil situat în Braşov, str. Dorobanţilor nr. 4”;

            Văzând şi prevederile H.G. nr. 28/2008, privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico - economice aferente investiţiilor publice precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, precum şi prevederile art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. d, art. 45, alin. 2, lit. e şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă documentaţia şi indicatorii tehnico economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii “Expertiză tehnică, DALI (Documentaţie autorizare lucrări de investiţii), PT (Proiect Tehnic), reabilitare termică şi recondiţionare scară incendiu imobil situat în Braşov, str. Dorobanţilor nr. 4”, după cum urmează:

            - valoare totală:                      - 352.592 lei

            - din care C + M:                    - 325.397 lei

 

 

            Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia Fiscală Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.